Wil je meedoen?

Met de BBTK sta je sterker. Maak je nu lid.

Nieuwsbrief

Abonneer je op onze nieuwsbrief en mis niets!

Abonneren

Privacy verklaring

22/10/2018 | FR / NL
Doel
Organisaties waarmee we samen werken
Bijhouden van uw persoonlijke gegevens
Wijzigingen

Uw tewerkstelling maakt een belangrijk deel uit van uw leven. Een goede bescherming van die tewerkstelling is dan ook niet overbodig en precies daarmee helpt de BBTK. Om u vanuit de BBTK de nodige dienstverlening te kunnen aanbieden, hebben we uw persoonlijke gegevens nodig.

Omdat we veronderstellen dat u graag wil weten waarom we uw persoonlijke gegevens opvragen en wat ermee gebeurt, maakten we dit overzicht. Het benadert hoe wij met uw persoonsgebonden gegevens omgaan, vanuit privacy oogpunt in het algemeen en de Europese General Data Protection Regulation (GDPR) in het bijzonder.

Alle gegevens die u ons toevertrouwt verwerken wij op een veilige manier met inzet van passende maatregelen en technologieën. Hebt u na het lezen van dit overzicht nog vragen, laat het ons dan weten via onze administratie.

Wij gebruiken gegevens voor verschillende doelen. Deze zijn:

 • uw lidmaatschap beheren
 • uw BBTK account dient als toegangssleutel tot de voordelen van uw lidmaatschap
 • u diensten verlenen
 • u informatie verstrekken
 • u informatie verstrekken in het kader van de sociale verkiezingen
 • u feedback laten geven om onze dienstverlening te verbeteren

Verder gaan we dieper op deze doeleinden in. Wij gebruiken daarbij de door leden en geregistreerde niet-leden verstrekte gegevens naast door eigen verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan de diverse BBTK websites.

Voor het beheer van uw lidmaatschap slaan we de volgende gegevens op in een elektronische persoonsfiche:

 • identificatiegegevens (naam, adres, telefoon, e-mail, …)
 • persoonlijke kenmerken (geboortedatum, gender, taal, …)
 • samenstelling van het gezin
 • financiële gegevens
 • rijksregisternummer
 • lidnummer
 • beroep en betrekking (werkgever, paritair comité, …)

Door het inzetten van deze gegevens kunnen we het lidmaatschapscontract dat u als lid met ons afsluit afhandelen, de aangegane engagementen waar maken en u daarnaast op de hoogte houden met informatie die voor u relevant is.

In een aantal gevallen zijn niet alle onderdelen van informatie uit de lijst hierboven noodzakelijk om uw diensten te beheren.

In het kader van de onverenigbaarheid tussen het lidmaatschap van de vakbond en de toetreding tot extreem rechtse partijen of bewegingen kunnen publieke vermeldingen van politieke mandaten en kandidaatstelling verwerkt worden.

In uw account, die u online toegang geeft tot de BBTK websites, is volgende informatie opgeslagen:

 • lidnummer
 • aanmeldingsidentificatie (e-mailadres)
 • paswoord

Doordat we deze gegevens bij uw BBTK online account opslaan, hoeft u deze gegevens niet elke keer opnieuw in te voeren en kunnen de websites de noodzakelijke gegevens opzoeken in uw persoonsfiche.

U kan onze administratie per telefoon bereiken via de telefoonnummers die op de BBTK websites gepubliceerd worden. Gegevens over een telefoongesprek worden geregistreerd. De gegevens die worden bijgehouden over het gesprek, betreffen uw identiteit, het telefoonnummer, de datum en tijdstip evenals de samenvatting van de inhoud van het gesprek. Indien u wenst dat het gesprek niet geregistreerd wordt, vermeld u dat aan de medewerker.

Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we in deze gevallen gebruik van uw opgeslagen persoonsgegevens. Naar aanleiding van het gesprek zullen aantekeningen bewaard worden. Dit is handig als u ons naderhand nog eens keer contacteert.

Informatieverstrekking maakt een belangrijk deel uit van de dienstverlening van de BBTK. Dit gebeurt zowel op papier als online via web en mail.

Om u te informeren verstuurt BBTK regelmatig nieuwsbrieven. Door onze nieuwsbrieven blijft u op de hoogte van wat zich in uw economische sector afspeelt. De nieuwsbrieven bevatten juridisch advies, ledenenquêtes, nieuws over geplande acties, aanpassingen aan barema’s, nieuws over indexeringen en andere interessante info die u kunnen aanbelangen.

We hebben algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stellen we samen op basis van uw gegevens, wat de nieuwsbrief voor u gerichter maakt. De gegevens waarop uw profiel gebaseerd is, wordt niet gedeeld met derden.

U kan op verschillende manieren intekenen voor de BBTK-nieuwsbrieven. Naast het inschrijven via de BBTK websites, kan dit ook door uw emailadres door te geven aan de ledendienst. Zij zorgen dan dat u de nieuwsbrieven zo snel mogelijk zal ontvangen.

Als u onze nieuwsbrieven niet meer wil ontvangen, gebruik dan de uitschrijflink die elke nieuwsbrief bevat.

Niet leden die informatie wensen te ontvangen over de komende sociale verkiezingen kunnen dit door hun contactgegevens door te geven aan een militant in de onderneming, aan een vakbondssecretaris, of via een formulier op papier/website. Een vraag tot informatie die specifiek voor deze verkiezing wordt gegeven (consent), wordt automatisch geschrapt na afloop van deze verkiezingsperiode.

De BBTK werkt voortdurend aan de kwaliteit van zijn dienstverlening. Uw feedback is daarbij belangrijk.

Wanneer u aangeeft een artikel leuk te vinden, dan zal, afhankelijk van uw instellingen op sociale media-platformen, u in staat zijn dat artikel op uw sociale media-account te laten verschijnen. De BBTK krijgt geen toegang tot uw sociale media-account, maar artikelen die u leuk, nuttig of handig vindt, kan u wel met uw vrienden delen. Stelt u via sociale media een vraag aan ons en zien we die vraag voorbijkomen, dan bewaren we dat bericht en uw accountnaam zodat we op uw bericht kunnen reageren (zie rubriek “U diensten verlenen“).

Indien we kiezen om analyses te laten uitvoeren door een externe partner, geven wij die ander indien nodig uw basiscontactgegevens. Deze externe partner moet zich natuurlijk aan onze privacyregels houden, en dienen steeds te voldoen aan de onze vereisten rond gegevensverwerking. Zo moeten bijvoorbeeld uw contactgegevens dadelijk na afloop van het onderzoek verwijderd worden. U hebt natuurlijk het recht zich te verzetten tegen het uitvoeren van analyses. Zodra onze website technisch dergelijke analyses mogelijk maakt, zal dit daarop op transparante wijze aangegeven worden, zodat u zelf kan kiezen of u dit wil toestaan.

De door u verstrekte persoonlijke gegevens worden verwerkt door onze eigen medewerkers in België.

Uw persoonlijke gegevens kunnen doorgegeven worden aan bepaalde organisaties waarmee we samenwerken, en die verwerkingen uitvoeren in onze opdracht.

Deze organisaties zijn:

 • BBTK Federaal (voor regionale afdelingen)
 • ABVV-instanties en -centrales
 • De ABVV werklozendiensten
 • De sociale/sector fondsen en organisaties
 • Bevoegde overheidsdiensten
 • Professionele adviseurs voor dossiers (advocaat, arbeidsgeneesheer, ...)
 • De bank(en) die de betalingen voor BBTK regelen
 • Dienstverleningsplatformen voor informatieverstrekking

Met deze organisaties hebben wij indien nodig een verwerkingsovereenkomst afgesloten die onder andere de verwerking en bescherming van uw persoonlijke gegevens regelt.

Wij houden de door u verstrekte persoonlijke gegevens gedurende de duurtijd van uw BBTK lidmaatschap bij.

Onze bewaartermijnen zijn:

 • Contactgegevens informatieverstrekking: totdat u ons op de hoogte brengt dat u deze informatie niet langer wenst te ontvangen;
 • Lidmaatschap: 5 jaar na melding einde lidmaatschap en 10 jaar na laatste SEPA betaling;
 • Syndicale premies: maximaal 10 jaar, tenzij langer is bepaald door de toezichthoudende instantie;
 • Juridische dossiers: 5 jaar na het verlopen van de verjaringstermijn van het dossier
 • Boekhoudkundige documenten: maximaal 10 jaar na afsluiting boekjaar
 • Beeldmateriaal: 10 jaar
 • Informatieverstrekking Sociale verkiezingen: schrapping van de gegevens na afloop van de verkiezingsperiode

Gegevens en beeldmateriaal kunnen nadien gearchiveerd worden voor statistisch of historisch onderzoek. Daarbij zullen enkel de hiertoe noodzakelijke gegevens bijgehouden worden. Indien mogelijk wordt daarnaast anonimisatie of pseudonimisatie toegepast op de gegevens, om zodoende uw privacy in deze archieven passend te beschermen.

Deze termijnen zorgen ervoor dat we u makkelijk terug kunnen aansluiten na een onderbreking, en we aan de door de contractueel gestelde eisen door overheid of ander instanties kunnen voldoen. Indien bepaalde informatie onderhevig is aan verschillende bewaringstermijnen, geldt de langste termijn. De bewaringstermijn kan nooit korter zijn dan de wettelijk vastgestelde bewaringstermijn.

BBTK kan deze privacyverklaring wijzigen. De laatste versie is steeds terug te vinden op de BBTK websites.Laatste aanpassing 13/02/2020.

Terug naar privacy beleid