becomeAMember.title

becomeAMember.description

newsletter.newsletter

newsletter.description

newsletter.subscribe

Werk je deeltijds? Je hebt voorrang indien er in een bedrijf een vacante betrekking is.

10/04/2020 | FR / NL

De wetgeving voorziet al meer dan 30 jaar de mogelijkheid, als je deeltijds werkt, om een aanvraag in te dienen bij je werkgever om een voltijdse of een andere deeltijdse betrekking te verkrijgen om je wekelijkse arbeidsduur te verhogen. 

We wachtten nog op een koninklijk besluit dat de plichten van je werkgever preciseerde. 
Dit koninklijk besluit werd al gepubliceerd in 2019 maar sinds 1 april 2020 is je werkgever een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd als hij je niet op de hoogte brengt van de vacante betrekkingen binnen het bedrijf. Deze maatregelen gelden voornamelijk voor de deeltijdse werknemers met een IGU.

Als je in deze situatie verkeert, moet je absoluut je voornemen kenbaar maken bij je werkgever. Daartoe stuur je een brief naar je werkgever waarin je meldt voorrang te hebben bij een vacante betrekking in het bedrijf. 

Zodra hij je aanvraag heeft ontvangen, moet je werkgever je alle jobaanbiedingen voor dezelfde functie als de jouwe meedelen en waarvoor je over de vereiste kwalificaties beschikt.

Je werkgever heeft één maand de tijd om de mededeling te doen vanaf de dag nadat een betrekking is vrijgekomen. Dit kan gebeuren via een aangetekende brief per post, via de overhandiging van een geschrift waarvan het dubbel voor ontvangst wordt ondertekend door de werknemer of elektronisch met ontvangstbewijs. 

Opgelet, in deze mededeling moet je werkgever de termijn bepalen waarbinnen je moet reageren en deze ook preciseren. Deze termijn kan tussen 1 week en 1 maand zijn. Deze mededeling moet ook een beschrijving van de functie bevatten en de modaliteiten van de arbeidsovereenkomst.

Als je een deeltijds werknemer bent met recht op een IGU, moet je werkgever aan de RVA volgende informatie meedelen:

  • Aan het begin van het deeltijds werk, een vermelding dat je al dan niet een gepaste voltijdse betrekking hebt aangevraagd;
  • In de maandelijkse aangifte, een vermelding dat je in de loop van de maand al dan niet een voltijdse of deeltijdse functie die je werd aangeboden hebt geweigerd.

 Als je dus een jobaanbod van je werkgever hebt geweigerd, zal deze weigering worden meegedeeld aan de RVA als je een deeltijds werknemer bent met recht op een IGU. Als de RVA kan aantonen dat je een passende jobaanbieding hebt afgewezen, kan je gesanctioneerd worden (intrekking van de IGU).

Als je werkgever de voorrangsregels en zijn plichten tegenover de deeltijdse werknemers die een IGU ontvangen niet naleeft, kan hem vanaf 1 april 2020 een responsabiliseringsbijdrage worden opgelegd.  

 De nieuwe patronale bijdrage bedraagt 25 euro per maand (waarbinnen de werkgever zijn verplichtingen niet nakomt) en per deeltijdse werknemer die effectief een IGU heeft ontvangen. De bijdrage kan enkel worden toegepast voor arbeidsovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2018.