Wil je meedoen?

Met de BBTK sta je sterker. Maak je nu lid.

Nieuwsbrief

Abonneer je op onze nieuwsbrief en mis niets!

Abonneren

Lid ontslag/schrapping

18/05/2018 | FR / NL
Ontslag
Uitsluiting
Wijzigingen

Het lid dat drie maandelijkse bijdragen achterstaat, kan worden geschrapt.

De vergadering van de gewestelijke afdeling kan, op eigen initiatief of op voorstel van het Comité van de gewestelijke afdeling of van het Comité van de beroepsafdeling, een blaam opleggen.

Wordt uit de BBTK gesloten :

  • elk lid dat schuldig werd bevonden aan fraude in een verkiezing;
  • elk lid dat wegens zijn gedrag of zijn zeden onwaardig is deel uit te maken van de BBTK;
  • hij die op oneerlijke wijze een vergoeding tracht te ontvangen waarop hij geen recht heeft;
  • hij die daden begaat die schadelijk zijn voor de waardigheid en de welvaart van de BBTK, van welke aard ook;
  • hij die zou weigeren zich neer te leggen bij de besluiten genomen door zijn gewestelijke afdeling;
  • hij die de belangen van de BBTK schaadt door de organisatie te verraden bij de werkgevers of door andere bedienden aan te sporen geen lid ervan te worden.


Bij de BBTK is er geen plaats voor racistische, xenofobe of fascistische ideeën en gedragingen. Daarom is het lidmaatschap van de BBTK onverenigbaar met de toetreding tot extreem rechtse partijen of bewegingen. 
Dit is het enige geval van onmiddellijke uitsluiting. Deze uitsluiting zal aan de betrokkene worden meegedeeld per aangetekende brief zonder dat de procedure beschreven in de artikelen 54 en volgende, voor het overige dient te worden toegepast.

 

De uitsluiting valt onder de bevoegdheid van de Gewestelijke Afdeling.

Het Uitvoerend Comité van de Gewestelijke Afdeling spreekt de uitsluiting van een lid uit.

Het bij de uitsluitingsprocedure betrokken lid wordt door de Gewestelijke Secretaris, per aangetekende brief, die de redenen bevat die aan de basis van deze procedure liggen, op de hoogte gebracht van de datum waarop het Gewestelijk Uitvoerend Comité uitspraak zal doen over zijn daadwerkelijke uitsluiting uit de BBTK.

Het lid zal door het Uitvoerend Comité worden gehoord, als hij deze wens per aangetekende brief te kennen geeft vóór de voornoemde vergadering van het Uitvoerend Comité.

Het lid dat het voorwerp uitmaakt van een uitsluitingsprocedure of dat definitief wordt uitgesloten, kan niet opnieuw in een andere gewestelijke afdeling van de BBTK opnieuw worden ingeschreven

Krachtens bepalingen van haar reglement van inwendige orde of krachtens beslissingen getroffen door haar algemene vergadering kan de Gewestelijke Afdeling andere maatregelen voorzien ingeval van tuchteloosheid. 

De ontslaggevende, geschrapte of uitgesloten leden hebben geen enkel recht op een deel van het sociaal vermogen, noch op enige terugbetaling.

 

De BBTK kan deze cookie verklaring wijzigen. De laatste versie is steeds terug te vinden op de websites.

Terug naar privacy beleid