candidate.card.title

candidate.card.description

becomeAMember.title

becomeAMember.description

newsletter.newsletter

newsletter.description

newsletter.subscribe

Nieuwe sectorconvenant van start in social profit

18/10/2023

De sociale gesprekspartners voor de socialprofitsectoren tekenden, via hun paritaire organisatie VIVO, opnieuw in op de negende generatie sectorconvenants. Zo engageren de 38 sectoren en 147 sectorconsulenten zich om via concrete acties en projecten het Vlaamse werkgelegenheidsbeleid mee uit te voeren. De socialeprofitsectoren ontvangen subsidies om 7 sectorconsulenten gedeeltelijk te financieren. Federaal BBTK-secretaris Evert Persoon neemt momenteel het ondervoorzitterschap van VIVO op. 

Hoe kwam nu dit laatste sectorconvenant tot stand, en wat mogen de sectoren verwachten van VIVO en de betrokken vormingsfondsen?

Nieuw decreet sectorconvenants

Op 11 oktober 2022 werd het startschot gegeven van een proces dat eind juni 2023 tot concrete resultaten moest leiden. Voorafgaand aan dat startschot werd door minister Brouns en het departement gewerkt aan een nieuw decreet. 

De belangrijkste elementen daarvan slaan op de uitbreiding van de thema’s: in vorige versies volstond het acties te ontwikkelen in de domeinen Onderwijs-Arbeidsmarkt, Levenslang leren en diversiteit. Daar zijn nu officieel de thema’s (zij-)instroom/doorstroom en werkbaar werk bij gekomen. Het nieuwe decreet laat ook de mogelijkheid aan de Vlaamse regering om de bijdragen voor consulenten te indexeren en de duurtijd (standaard op 2 jaar) uit te breiden. Op 11/10 werden in aanwezigheid van minister Brouns de verwachtingen geconcretiseerd en de verdere stappen uitgeklaard. Dit betekent dan ook de start van veel intern overleg. 

Intern overleg binnen socialprofitsectoren

VIVO stelde op zijn Raad Van Bestuur voor te werken met een open-stakeholdersdag die op 18 januari gehouden werd: met 30 aanwezigen (vakbonden, werkgevers, partners) werden via de ‘deep democracy’-methodiek de hoofdthema’s besproken en toekomstgericht afgetoetst. De verzamelde ideeën en voorkeuren werden nadien verwerkt in inhoudelijke krijtlijnen. Dit werd vertaald in een ‘pitch’ die aan de administraties en overheidsdiensten werd voorgesteld op 10/2. De krijtlijnen, samengevat in die pitch, werden door het VIVO-team vervolgens op 8 overlegmomenten aan de verschillende sectoren van de social profit voorgesteld en aangevuld met accenten en verwachtingen vanuit de diverse paritaire fondsen, waar BBTK telkens in vertegenwoordigd is.

Op 10 maart werd een eerste versie van sectorconvenant ingediend. Daarna volgden nog enkele onderhandelingsmomenten met vertegenwoordigers van de ambtelijke werkgroep, zodat eind juni alles kon worden goedgekeurd.

Sectorconvenant, maar ook heel wat addenda!

Op vrijdag 30 juni 2023 werd niet alleen de 9de generatie sectorconvenants goedgekeurd, maar ook 38 addenda ‘diversiteit en inclusie’, 18 addenda ‘duaal leren’, 2 FOT-addenda ‘investeren in talent’ en 12 addenda ‘sectorgerichte aanpak van de Oekraïne crisis’. Dit alles samen goed voor een bedrag van € 23 miljoen. Vanuit de sociale gesprekspartners werd akkoord gegeven om op alle addenda in te tekenen omdat de actieradius van VIVO en zijn stakeholders ook actief is op al deze domeinen. 

De extra ‘addenda’ zijn ook meer dan welkom, want de financiering van de (maximaal) 7 sectorconsulenten die VIVO mag inzetten, worden voor 40% gecofinancierd vanuit de verschillende vormingsfondsen! 

Wat mag de sector van VIVO en vormingsfondsen verwachten?

VIVO, opgericht in 2000, werd van in het begin ingezet vanuit de sociale gesprekspartners om op een sectoroverschrijdende manier, de diverse sectoren te ondersteunen binnen de thema’s van de Vlaamse regering. VIVO is paritair samengesteld vanuit de werkgeversorganisaties en vakbonden. Het voorzitterschap van VIVO wordt momenteel ingevuld door de werkgevers, het ondervoorzitterschap door BBTK.

Wat zijn de belangrijkste actielijnen?

Binnen het thema onderwijs-arbeidsmarkt is VIVO altijd het eerste aanspreekpunt geweest voor deeltijds-lerenden, de scholen en de werkgevers, door middel van de ‘loketfunctie’. Recent werd dit, na het decreet duaal leren uitgebreid naar een ondersteunende functie voor het Sectoraal partnerschap duaal leren. Aansluitend, meer onder thema ‘instroom’ werkt VIVO aan stagematching voor jongeren richting Gezinszorg, sensibiliseert VIVO naar jongeren en zij-instromers. Dit laatste is, sinds de acties voorzien in het VIA6, zich verder gaan concretiseren via de website www.Care-er.be , en de uitbouw van extra trajecten zoals #kiesvoorkinderppvang, #kiesvoorpersoonsbegeleider, enz… Voor alle op de sector gerichte onderwijsmateries (beroepskwalificaties, beroepenstructuur, EVC, matrix…) blijft VIVO het eerste aanspreekpunt. 

Binnen het thema Levenslang leren + competentiebeleid, is VIVO, naast het aanbieden van een sectoroverstijgend vormingsaanbod, vooral sensibiliserend voor alles wat met het verhogen van leerbeleid en leercultuur te maken heeft. Je vindt op de VIVO-website allerlei tools en concrete ondersteuning voor organisaties en werknemers. Sinds kort heeft dit geleid tot het opzetten van een LMS (learning management system), dat we ‘LEERLABO’ hebben gedoopt, waar intussen al heel wat content op terecht is gekomen en verder uitbreidt.

Rond het thema ‘werkbaar werk’ zijn over een periode van 6 jaar ook belangrijke stappen gezet. Niet alleen blijven we de sector ondersteunen via de website www.waardevolwerk.be en aanverwante podcasts, webinars, … afgelopen jaar werd de ‘goestinggenerator’ ontwikkeld en ingezet om het thema bespreekbaar te maken binnen teams. Natuurlijk mag hier ook de werking van ICOBA rond agressie in onze sectoren niet worden vergeten. Op dit elan gaan we verder in de volgende periode. 

Diversiteit, inclusie, non-discriminatie… het zijn basisthema’s waarmee we van in den beginne experimenteerden. Recente voorbeelden zijn de tool rond cultuursensitieve zorg, de leermodules ‘Ziedet?’ (modules rond het omgaan met discriminatie op de werkvloer), de organisatie van social profitsalons, de website www.trefpuntodi.be en zo veel meer… Daarbinnen vallen ook specifieke acties voor Oekraïners die we via een extra addendum uitrollen.

De convenant en de addenda omvatten veel te veel specifieke acties om hier exhaustief in te zijn. Neem een kijkje op de website van VIVO, op https://www.vivosocialprofit.org/vivo-partner-voor-de-vlaamse-overheid