Wil je meedoen?

Met de BBTK sta je sterker. Maak je nu lid.

Nieuwsbrief

Abonneer je op onze nieuwsbrief en mis niets!

Abonneren

Jaarlijkse vakantie 2024: enkele veranderingen vanaf 1 januari 2024.

06/12/2023 | FR / NL

Als je ziek wordt tijdens je vakantie, kun je voortaan beslissen om je vakantie uit te stellen naar een ander moment tijdens het jaar. Voorbeeld : je plant je vakantie van maandag 8 januari tot en met vrijdag 12 januari 2024. Je wordt ziek op dinsdag 9 januari. Je kunt 4 vakantiedagen uitstellen tot later in het jaar. Opgelet, dit is niet verplicht. Je kunt beslissen om deze dagen niet uit te stellen.

Wat zijn je plichten als je ziek wordt tijdens je vakantie en deze vakantiedagen wil uitstellen?

Ten eerste moet je onmiddellijk je werkgever op de hoogte brengen van je verblijfsadres waar je verblijft als je niet thuis bent (bv. op vakantie in het buitenland).

Ten tweede moet je je werkgever binnen de twee werkdagen een medisch attest bezorgen (tenzij er een andere termijn is vastgelegd in het arbeidsreglement of een cao), zelfs als je arbeidsreglement of een cao dit niet voorschrijft.

In geval van overmacht (ziekenhuisopname) moet het medisch attest binnen een redelijke termijn naar de werkgever worden gestuurd.

Het medisch attest moet de arbeidsongeschiktheid vermelden, de vermoedelijke duur ervan en of je je al dan niet naar een andere plaats mag begeven.

Er komt een model van medisch certificaat, maar dat is nog niet beschikbaar.

Als je je vakantiedagen direct na je ziekteperiode wil opnemen, moet je dit melden aan je werkgever, die hiervoor toestemming moet geven. Het opnemen van vakantie gebeurt altijd in gemeenschappelijk overleg met je werkgever.

Om in regel te zijn met deze nieuwe maatregelen, moet je arbeidsreglement aangepast worden zonder dat de gebruikelijke procedure voor het wijzigen van het arbeidsreglement wordt gevolgd. 

Wat zijn de plichten van je werkgever?

 • Je werkgever moet deze dagen als ziektedagen registreren en is verplicht om je je gewaarborgd loon te betalen. 
 • Opgelet, je kan je gewaarborgd loon verliezen als je je medisch attest te laat indient of als je het adres waar je je bevindt niet doorgeeft.
 • Je werkgever heeft altijd de mogelijkheid om de controlearts in te schakelen.

Wanneer kunnen niet-opgenomen vakantiedagen worden opgenomen?

Deze nieuwe uitstelbepalingen zijn niet alleen van toepassing in geval van ziekte. Andere schorsingen van de arbeidsovereenkomst maken het mogelijk om jaarlijkse vakantiedagen uit te stellen, nl.:

 • erkende arbeidsongevallen of beroepsziekten 
 • ongevallen of andere ziekten (in het privéleven)
 • moederschapsrust
 • vaderschapsverlof (omgezet zwangerschapsverlof)
 • geboorteverlof
 • adoptieverlof
 • pleegzorgverlof 
 • ouderschapsverlof 

Al deze redenen van schorsingen zullen het mogelijk maken om niet-opgenomen vakantiedagen uit te stellen tot uiterlijk 24 maanden na het einde van het vakantiejaar.

Opgelet, deze overdracht is alleen van toepassing als je niet in staat was om je vakantiedagen op te nemen tijdens het eerste jaar. Het basisprincipe is daarom dat je je vakantiedagen opneemt tijdens het jaar. 

Voorbeeld : op 1 december 2024 heb je nog 7 vakantiedagen en die wil je opnemen tijdens de feestdagen. Je wordt ziek van 16 tot 31 december, dus je kunt in 2024 geen vakantie meer opnemen. Deze ongebruikte dagen kunnen worden overgedragen tot 31 december 2026.

Als je nog 7 vakantiedagen over hebt op 1 december 2024 en je de mogelijkheid hebt om verlof te nemen, moet je deze dagen opgebruiken vóór 31 december 2024.

Eén uitzondering betreft de dagen van volledige werkverwijdering als maatregel van moederschapsbescherming. Voor dit type verlof moet je je verlof opnemen vóór 31 december van het vakantiejaar. Als je echter een medisch attest voorlegt waarin staat dat gezondheidsredenen je beletten vakantie op te nemen, kan je deze toch uitstellen en later opnemen.

Let op: als je deelneemt aan cursussen of studiedagen gewijd aan sociale promotie en je wordt ziek tijdens deze dagen, kun je deze dagen overdragen en later opnemen, maar alleen binnen het kalenderjaar (geen overdracht van 24 maanden).

Kan je je niet-opgenomen dagen meenemen naar een nieuwe werkgever?

Ja. Niet-opgenomen vakantiedagen die worden overgedragen, moeten in elk geval op het vakantieattest worden vermeld.

Hoe worden de overgedragen vakantiedagen uitbetaald?

Als je arbeider bent ontvang je je vakantiegeld via de vakantiekas tijdens het vakantiejaar. Uitgesteld verlof wordt dus vooraf betaald en niet wanneer je dit opneemt.

Ben je bediende, dan moet je werkgever deze dagen in december van het vakantiejaar betalen als blijkt dat vakantiedagen nog moeten worden overgedragen op 31 december. Je ontvangt je vakantiegeld vooraf, niet wanneer je je uitgestelde vakantiedagen opneemt.

Als je ziek wordt tijdens je vakantie en deze vakantiedagen wil uitstellen:

Vergeet niet:

 • je werkgever te informeren dat je de vakantiedagen die je niet hebt kunnen opnemen, wil overdragen
 • je werkgever te informeren over je verblijfplaats tijdens je periode van arbeidsongeschiktheid (als je bijvoorbeeld in het buitenland bent)
 • een medisch attest in te dienen bij je werkgever

Als je je huidige werkgever verlaat en een baan vindt bij een nieuwe werkgever, zijn er nieuwe regels voor de verrekening van het vertrekvakantiegeld. Deze regels gelden enkel als je bediende bent.

Het enkel vertrekvakantiegeld wordt voortaan in twee fases verrekend.

Deze nieuwe verrekeningsmethode heeft alleen betrekking op de verrekening bij je nieuwe werkgever.

Wat houdt de verrekening van het vertrekvakantiegeld in?

Wanneer je het bedrijf verlaat, heb je recht op vakantiedagen op basis van je beroep.

Je kunt deze vakantiedagen opnemen bij je nieuwe werkgever. Je hebt van je vorige werkgever echter al je vertrekvakantiegeld ontvangen. De betaalde bedragen staan op je vakantieattest dat je krijgt als je het bedrijf verlaat.

Je nieuwe werkgever kan dus het vertrekvakantiegeld aftrekken van het vakantiegeld dat hij moet betalen als je vakantiedagen opneemt op basis van het vakantieattest.

Vanaf 1 januari 2024 zal volgende verrekeningsmethode van toepassing zijn:

Eerste verrekeningsfase 

Het enkelvoudige vertrekvakantiegeld wordt voor 90% verrekend. Dit gebeurt telkens wanneer de nieuwe werknemer een wettelijke vakantiedag opneemt. 90% van het bruto dagloon van de vakantiedag wordt afgetrokken. De verrekening gebeurt dus niet meer in één keer. Het kan zijn dat de nieuwe werkgever het enkel vertrekvakantiegeld over meerdere maanden moet verrekenen.

Je ontvangt dus slechts 10% van je bruto dagloon voor elke opgenomen vakantiedag. Gewerkte dagen worden gewoon doorbetaald.

Tweede verrekeningsfase 

De tweede verrekeningsfase vindt elk jaar plaats in december. Je werkgever moet controleren of een correctie nodig is. Als dit het geval is, moet hij het saldo van het vertrekvakantiegeld nog verrekenen.

Met andere woorden, voor elke opgenomen verlofdag ben je tijdens de eerste verrekeningsfase 90% van je loon kwijtgeraakt. Al deze bedragen worden bij elkaar opgeteld en vergeleken met het vertrekvakantiegeld dat je vorige werkgever uitbetaalde. 

Als je vorige werkgever meer heeft betaald, wordt het saldo ingehouden op je loon in december. Opgelet, slechts 20% van het nettoloon kan worden ingehouden. Als het saldo hoger is dan 20%, moet de volgende maand een extra bedrag worden ingehouden. Je kunt echter vragen om het volledige saldo in mindering te brengen.

Als het door je vorige werkgever betaalde bedrag lager is dan het totaal van de met 90% ingehouden bedragen, wordt het saldo aan jou uitbetaald.

Wat als je het bedrijf vóór december verlaat?

In dit geval moet je werkgever het saldo verrekenen wanneer je het bedrijf verlaat.

Wat met het enkel vertrekvakantiegeld op variabel loon?

Momenteel wordt het enkel vertrekvakantiegeld op variabel loon in één keer verrekend, in principe wanneer je je hoofdvakantie opneemt. In de praktijk gebeurt dit meestal op hetzelfde moment als de betaling en de verrekening van het dubbel vertrekvakantiegeld.

Deze praktische mogelijkheid is nog steeds van toepassing. 

Wat gebeurt er als ik van arbeiders- naar bediendestatuut overga?

Als je in 2023 arbeider was en in 2024 bediende wordt, al dan niet bij dezelfde werkgever, ontvang je in 2024 nog steeds vakantiegeld uit je vakantiekas.

De nieuwe werkgever waar je als bediende vakantie opneemt zal enkel en dubbel vakantiegeld betalen volgens de regels voor bedienden. De nieuwe werkgever trekt het door de vakantiekas betaalde vakantiegeld af van het vakantiegeld dat hij verschuldigd is.

Hoe moet je werkgever zijn werknemers informeren?

De werkgever is verplicht je te informeren over deze nieuwe verrekening:

 • hij moet de nieuwe verrekeningsregels vanaf 2024 uitdrukkelijk vermelden op het vakantieattest. Hiervoor wordt een model opgesteld.
 • Op jouw vraag moet de werkgever je duidelijke uitleg geven over de toegepaste berekeningsformule en de verrekeningsregels. Deze uitleg kan op papier of elektronisch worden gegeven.
 • De nieuwe werkgever moet je inlichten over de aangebrachte correcties via de loonfiche van december of de loonfiche van de maand waarin je het bedrijf verlaat.

Hoe wordt het dubbel vertrekvakantiegeld verrekend?

Er verandert niets. In 2024 zal het dubbel vertrekvakantiegeld nog steeds in één keer worden verrekend, meestal in de maand waarin je je hoofdvakantie opneemt.

Neem bij problemen gerust contact op met de juridische dienst van je gewestelijke afdeling.