Wil je meedoen?

Met de BBTK sta je sterker. Maak je nu lid.

Nieuwsbrief

Abonneer je op onze nieuwsbrief en mis niets!

Abonneren

Gezinszorg: BBTK tekent charter tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag

24/05/2022

In de Gezinszorg hebben werkgevers- en vakbonden een gezamenlijke aanpak afgesproken rond ongewenst seksueel grensoverschrijdend gedrag. De Gezinszorg is daarmee een van de eerste sectoren waar zo’n sectoraal plan wordt vastgelegd. Het charter wordt op 24 mei officieel ondertekend. 

In jouw sector zijn meer dan 30.000 werknemers actief en jullie bieden elk jaar ondersteuning aan zo’n 200.000 gezinnen. Door de aard van het werk, namelijk in de woning van de cliënten, is grensoverschrijdend gedrag een specifiek risico.  

Daarom hebben de 3 vakbonden (BBTK, ACV Voeding en Diensten en ACLVB) samen met de werkgevers beslist om de aanpak te versterken en een charter te ondertekenen. Dit charter is een engagement om jullie maximaal te beschermen en een versterking van wat er al bestaat. 

De BBTK vindt agressie in al zijn vormen een belangrijk thema. We hebben daarom de uitbreiding van ICOBA (kennis- en expertisecentrum rond agressie) opgenomen in onze congresresoluties in 2019 én geëist dat dit in VIA-eisenbundels kwam. Daardoor is ICOBA nu ook actief in de gezinszorg.

Dit charter is dan ook een belangrijke stap in de strijd tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sector. 

Iedereen verdient een veilige en gezonde werkomgeving, ongeacht hoe die werkomgeving eruit ziet. 

Je vindt hier alvast de tekst.

Charter rond de aanpak van ongewenst seksueel gedrag tijdens tewerkstelling aan huis in de diensten voor gezinszorg

Iedereen heeft recht op een veilige en gezonde werkomgeving!

Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers, die werken bij mensen thuis, dit kunnen doen in een veilige omgeving waar er geen ruimte is voor gedragingen die seksueel grensoverschrijdend zijn.
Seksueel ongewenst gedrag is een problematiek waarmee medewerkers van de diensten voor gezinszorg tijdens het werken bij de mensen thuis, mee geconfronteerd kunnen worden. Als werkgevers erkennen we de ernst van deze problematiek, die een grote impact kan hebben op het welbevinden van de medewerkers die er slachtoffer van zijn.

We engageren ons om alle mogelijke stappen te zetten om de veiligheid en welzijn van onze werknemers te verzekeren, signalen van ongewenst seksueel gedrag ernstig te nemen en te zorgen voor een adequaat optreden indien er zich problemen stellen.

Met dit charter geven we mee uitvoering aan het verdrag nr. 190 van de Internationale Arbeidsorganisatie, betreffende de uitbanning van geweld en intimidatie op de werkvloer.

We onderschrijven onderstaande basisprincipes en engagementen.

Basisprincipes:

 • We willen onze medewerkers maximaal beschermen tegen ongewenst seksueel gedrag tijdens de tewerkstelling aan huis
 • We eisen van de gebruikers en hun omgeving respect voor al onze medewerkers die werken bij hen thuis en vinden ongewenst seksueel gedrag volstrekt onaanvaardbaar.
 • We zijn alert voor signalen die een voorbode kunnen zijn van ongewenst seksueel gedrag tijdens de tewerkstelling aan huis en nemen elke medewerker ernstig die ongewenst seksueel gedrag meldt.
 • We informeren en sensibiliseren onze gebruikers over de gevolgen van dergelijk gedrag.
 • We informeren en versterken onze medewerkers in communicatie en weerbaarheid bij deze problematiek.
 • We voorzien in een laagdrempelige melding.
 • We zorgen voor een adequate opvolging bij problemen zowel inzake ondersteuning van de medewerkers als ten aanzien van de probleemsituatie.

Engagementen:

 1. We informeren van bij de start van de zorg en ondersteuning, onze gebruikers schriftelijk over onze uitgangspunten inzake grensoverschrijdend gedrag.
 2. We beschikken over een actieplan die de preventie en opvolging van ongepast seksueel gedrag tijdens de tewerkstelling aan huis, in de diensten concreet vorm geeft. Bij opstelling van dit actieplan wordt het advies ingewonnen van  het CPBW of de syndicale afvaardiging. Het actieplan wordt opgevolgd binnen deze organen.
 3. Het actieplan kan niet los gezien worden van de uitwerking van de preventie van psychosociale risico’s op het werk, zoals ook beschreven in het arbeidsreglement. Dit omvat onder andere:
  - de beschrijving van de interne procedure voor informele en formele psychosociale interventie
  - de beschrijving van de externe mogelijkheden
  - de opmaak van een register
  - de laagdrempelige toegankelijkheid van de preventieadviseur psychosociale risico’s en indien voorzien in de organisatie, de vertrouwenspersoon
 4. Het actieplan bevat inhoudelijk:
  - wat breed onder ongewenst seksueel gedrag wordt begrepen;
  - de wijze waarop de gebruikers geïnformeerd worden over de duidelijke richtlijn van respect naar de medewerkers toe en het niet accepteren van elke vorm van ongewenst seksueel gedrag;
  - hoe de medewerker moet reageren in geval van ongewenst seksueel gedrag (verlaten van de risicoplaats, laagdrempelige verwittiging van de dienst);
  - de afspraken inzake verdere bespreking en mogelijkheden van ondersteuning;
  - de onmiddellijk te zetten stappen (medisch en juridisch) bij aanranding en verkrachting.
 5.  Tijdens de introductie van nieuwe medewerkers wordt informatie gegeven over het actieplan.
 6.  Wij informeren onze medewerkers regelmatig over dit actieplan via de daarvoor bestaande kanalen.  
 7. Het vormingsaanbod bevat communicatievaardigheden, die ook versterkend zijn in het formuleren van grenzen ter preventie van, en accuraat handelen in geval van ongewenst seksueel gedrag.
 8. We nemen onmiddellijk actie ten opzichte van de gebruiker en/of zijn omgeving in geval van ongewenst seksueel gedrag. De genomen actie wordt besproken met de betrokken medewerker en is proportioneel aan de ongepaste handeling en de gehele zorgcontext van de gebruiker.
 9. We zorgen ervoor dat de medewerker in geval van ongewenst seksueel gedrag laagdrempelig contact kan hebben met de preventieadviseur psychosociale aspecten.
 10. We kiezen voor een continue evaluatie en passen het actieplan indien nodig aan.