becomeAMember.title

becomeAMember.description

newsletter.newsletter

newsletter.description

newsletter.subscribe

Klein verlet

01/01/2022 | FR / NL
Welke dagen mag ik afwezig zijn op het werk met behoud van loon?
Welke regels gelden bij overlijden van een familielid?

Welke dagen mag ik afwezig zijn op het werk met behoud van loon?

De wet voorziet een reeks omstandigheden waarin je mag afwezig zijn op het werk met behoud van loon: voor familiale gebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of burgerlijke opdrachten. 

Dit is “klein verlet” of “wettelijke afwezigheid”. Als je in deze situatie verkeert, vergeet dan niet om je werkgever vooraf te verwittigen.

Als dit onmogelijk is door een plotse gebeurtenis (bv. een overlijden), moet dit zo snel mogelijk gebeuren. Als het klein verlet zich voordoet op een zondag, een feestdag of een vakantiedag, kan je deze dag niet recupereren.

Volgende gebeurtenissen worden beschouwd als klein verlet:

Eigen huwelijk Twee dagen verlof
Huwelijk van een familielidEén dag verlof
Priesterwijding of intrede in een klooster van naaste familieledenEén tot drie dagen volgens de graad van verwantschap
Overlijden van een familielidEén tot drie dagen volgens de graad van verwantschap (zie hieronder)
Plechtige communie of het feest van de vrijzinnige jeugdEén dag: de dag van deze gebeurtenis of de gewone activiteitsdag onmiddellijk vóór of na de gebeurtenis als deze samenvalt met een zondag, een feestdag of een gewone inactiviteitsdag
Verblijf als milicien in een rekruteringscentrum of een militair ziekenhuis Drie dagen maximum
Verblijf als gewetensbezwaarde in een administratieve gezondheidsdienst of een aangeduid ziekenhuis Drie dagen maximum
Bijeenkomst familieraadEén dag maximum
Deelname aan een jury, oproeping als getuige voor de rechtbank of verschijning op bevel van de arbeidsrechtbankVijf dagen maximum
Uitoefenen van het ambt van bijzitterVijf dagen maximum

Voor klein verlet zal een aangenomen of een erkend natuurlijk kind met een wettig kind worden gelijkgesteld. 

En voor gebeurtenissen die zich voordoen in de familie van de partner hebben werknemers die wettelijk samenwonen met hun partner (en die hiervoor ook een verklaring hebben afgelegd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand) dezelfde rechten op klein verlet als werknemers die gehuwd zijn.

Welke regels gelden bij overlijden van een familielid?

De echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende partner, van een kind van de werknemer of zijn echtgeno(o)t(e)/wettelijk samenwonende partner

Tien dagen in totaal: 

  • Drie dagen op te nemen in de periode die begint op de dag van het overlijden, en eindigt op de dag van de begrafenis OF later indien je werkgever akkoord is
  • Zeven extra dagen rouwverlof voor een dergelijk overlijden die je binnen het jaar na het overlijden moet opnemen OF later indien je werkgever hiermee akkoord is.
De vader, de moeder, de schoonvader, de stiefvader, de schoonmoeder of de stiefmoeder van de werknemer of van zijn/haar echtgeno(o)te of samenwonende partnerDrie dagen op te nemen in de periode die begint op de dag van het overlijden, en eindigt op de dag van de begrafenis OF later indien je werkgever akkoord is

Die zeven dagen zijn ten laste van je werkgever, maar kunnen afgetrokken worden van het gewaarborgd loon als je ziek bent na het rouwverlof.

Hiervoor moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • De zeven dagen rouwverlof (of een deel daarvan) moeten onmiddellijk worden opgenomen na één van de drie dagen rouwverlof die nu al bestaan EN
  • De ziekteperiode volgt onmiddellijk op de laatste dag van de bijkomende dagen rouwverlof.

Als je na het rouwverlof het werk enkele dagen hervat en dan ziek valt, mag het rouwverlof niet op het gewaarborgd loon worden aangerekend.

Ook pleegouders die instonden voor kinderen in de langdurige pleegzorg hebben recht op tien dagen rouwverlof. De voorwaarde is dat het kind minstens zes maanden bij hetzelfde pleeggezin verbleef en deel uitmaakte van dat gezin in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente waar het gezin, de pleegouder of pleegouders zijn/hun verblijfplaats was ingeschreven.

Overlijden van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder, stiefmoeder van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner: drie dagen vanaf de dag van het overlijden tot de dag van de begrafenisDrie dagen vanaf de dag van het overlijden tot de dag van de begrafenis. Op vraag van de werknemer kunnen deze dagen ook later worden opgenomen mits instemming van de werkgever.
Overlijden van de pleegvader of pleegmoeder van de werknemer in het kader van langdurige pleegzorg op het moment van het overlijdenDrie dagen vanaf de dag van het overlijden tot de dag van de begrafenis. Op vraag van de werknemer kunnen deze dagen ook later worden opgenomen mits instemming van de werkgever.
Overlijden van een broer, zus, schoonbroer, schoonzus, van de grootvader, de grootmoeder, van een kleinkind, overgrootvader, overgrootmoeder, achterkleinkind, schoonzoon, schoondochter van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner, die bij de werknemer inwoontTwee dagen vanaf de dag van het overlijden tot de dag van de begrafenis. Op vraag van de werknemer kunnen deze dagen ook later worden opgenomen mits instemming van de werkgever.
Overlijden van een broer, zus, schoonbroer, schoonzus, van de grootvader, de grootmoeder, van een kleinkind, overgrootvader, overgrootmoeder, achterkleinkind, schoonzoon, schoondochter van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner, die niet bij de werknemer inwoontDe dag van de begrafenis. Op vraag van de werknemer kan deze dag ook later worden opgenomen mits instemming van de werkgever.
Overlijden van een pleegkind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner in het kader van kortdurende pleegzorg op het moment van het overlijdenDe dag van de begrafenis. Op vraag van de werknemer kan deze dag ook later worden opgenomen mits instemming van de werkgever.  

Dit is een overzicht van de wettelijke bepalingen voorzien voor klein verlet. Tal van cao’s voorzien andere gevallen of een langere duur. 

Wil je meer weten over wat er in jouw bedrijf van toepassing is, wend je dan gerust tot de juridische dienst van je gewestelijke BBTK-afdeling.