Wil je meedoen?

Met de BBTK sta je sterker. Maak je nu lid.

Nieuwsbrief

Abonneer je op onze nieuwsbrief en mis niets!

Abonneren

Ziekte of ongeval

06/02/2020 | FR / NL
Hoe moet ik mijn werkgever verwittigen bij ziekte?
Heeft mijn werkgever het recht een beroep te doen op een controlerend geneesheer?
Ik ben bediende. Hoe lang is mijn loon gewaarborgd door mijn werkgever bij arbeidsongeschiktheid?
Ik ben arbeider. Hoe lang is mijn loon gewaarborgd door mijn werkgever?
Wat gebeurt er als ik opnieuw afwezig ben?
Kan ik tijdens mijn arbeidsongeschiktheid worden ontslagen?
Wat gebeurt er na de periode van gewaarborgd loon?
Wie heeft recht op deze uitkeringen?
Wat noemen we een arbeidsongeval?
Wat als het ongeval zich onderweg van en naar het werk voordoet?
Welke formaliteiten moet ik vervullen?
Hoe word ik vergoed voor een arbeidsongeval?
Worden mijn medische onkosten terugbetaald?
Wat als ik langdurig ziek ben?

Hoe moet ik mijn werkgever verwittigen bij ziekte?

Je moet onmiddellijk je werkgever op de hoogte brengen van je arbeidsongeschiktheid.

Een medisch attest is niet verplicht, tenzij een cao of het arbeidsreglement dit voorschrijven of als je werkgever dit vraagt.

In dit geval moet je het medisch attest opsturen naar of afgeven in je onderneming binnen de twee werkdagen die volgen op het begin van je arbeidsongeschiktheid (behalve als uitzonderingen zijn opgenomen in een cao of in het arbeidsreglement).

Om problemen te voorkomen, raden wij je aan de dag zelf van de werkonderbreking per aangetekend schrijven een medisch attest naar je werkgever te sturen. Bewaar steeds een kopie van het attest.

Wanneer je je werkgever niet onmiddellijk verwittigt over je arbeidsongeschiktheid of het geneeskundig getuigschrift (als er een voorgeschreven is) niet binnen de voorgeschreven termijn aan je werkgever voorlegt kan deze de betaling van het gewaarborgd loon weigeren voor de dagen voorafgaand aan de verwittiging of de voorlegging van het geneeskundig getuigschrift. Vanaf het ogenblik dat je verwittigt, of het getuigschrift voorlegt, herwin je je recht op gewaarborgd loon voor de dagen vanaf de verwittiging of de voorlegging van het geneeskundig getuigschrift.

Heeft mijn werkgever het recht een beroep te doen op een controlerend geneesheer?

Ja, je werkgever heeft het recht een beroep te doen op een controlerend geneesheer die hij betaalt om je te onderzoeken. Dit onderzoek vindt doorgaans plaats bij jouw thuis. Als je opgeroepen wordt en je behandelend geneesheer is van mening dat je je niet mag verplaatsen, kan je dit weigeren. Als je je begeeft naar de controlerend geneesheer kan je de terugbetaling vragen van je verplaatsingskosten. De controlerend geneesheer moet vaststellen of je al dan niet arbeidsongeschikt bent. Hij moet zich aan het beroepsgeheim houden en mag niets anders meedelen over je gezondheidstoestand.

Een collectieve arbeidsovereenkomst (sector of bedrijf) of het arbeidsreglement kan voorzien dat je je ter beschikking van de controlearts moet houden in je woonplaats of een verblijfplaats die je doorgaf aan je werkgever. Het mag daarbij gaan om maximaal vier aaneengesloten uren (tussen 7 u. en 20 u.). Indien je je aan de controle onttrekt, verlies je je gewaarborgd loon voor de dagen voorafgaand aan de aanwezigheid op de controle. Het kan wel voorkomen dat je een gegronde reden zou hebben om niet beschikbaar te zijn (bv. hospitalisatie of een doktersbezoek).

Indien een en ander dus niet wordt vastgelegd in een collectieve cao of in het arbeidsreglement, dan blijft alles bij het oude.

Ik ben bediende. Hoe lang is mijn loon gewaarborgd door mijn werkgever bij arbeidsongeschiktheid?

Over het algemeen behoud je het recht op normaal loon tijdens de eerste 30 dagen van je arbeidsongeschiktheid, op voorwaarde dat je minstens één maand anciënniteit hebt in de onderneming.

In het kader van een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van minder dan drie maanden, is de reglementering iets ingewikkelder. Tijdens de eerste zeven dagen arbeidsongeschiktheid ontvang je 100% loon van je werkgever. De volgende zeven dagen ontvang je nog altijd het equivalent van je nettoloon.

Van de 15de tot de 30ste dag val je terug op het ziekenfonds maar je werkgever moet tussenkomen en je een aanvulling uitbetalen zodat je je netto inkomensniveau kan behouden.

Ik ben arbeider. Hoe lang is mijn loon gewaarborgd door mijn werkgever?

Ben je minder dan één maand in dienst, heb je geen recht op gewaarborgd loon ten laste van je werkgever. Wend je in dat geval onmiddellijk tot je ziekenfonds.

Ben je minimum één maand in dienst, heb je recht op:
gedurende de eerste 30 dagen behoud je je recht op loon op volgende wijze

 • van de 1ste tot de 7de dag: 100% ten laste van je werkgever;
 • van de 8ste tot de 14de dag: 85,88% van het brutoloon;
 • van de 15de tot de 30ste dag: 25,88% van het brutoloon beperkt tot een maandelijks bedrag van € 3.705,73 (bedrag op 01/09/2018) + 85,88% op het gedeelte dat deze grens overschrijdt.

Als je het werk hervat en hervalt binnen de 14 kalenderdagen na de eerste arbeidsongeschiktheid waarvoor je een gewaarborgd loon ont- ving, moet je werkgever je geen gewaarborgd loon betalen. Je moet je dan onmiddellijk tot je ziekenfonds wenden.

Kan ik tijdens mijn arbeidsongeschiktheid worden ontslagen?

Ja, je werkgever kan je ontslaan tijdens je arbeidsongeschiktheid. Je werkgever kan trouwens het gewaarborgd loon dat hij je betaalde voor een ziekte aftrekken van je opzegvergoeding indien:

 • je werd ontslagen door middel van een te presteren opzegtermijn;
 • en je ziek wordt na de kennisgeving van de opzeg;
 • en je werkgever de overeenkomst omwille van een geldige reden verbreekt tijdens de arbeidsongeschiktheid.

Heb je een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur/bepaald werk van minder dan drie maanden, dan kan je werkgever de overeenkomst beëindigen zonder opzeg of vergoeding in geval je langer dan zeven dagen ziek bent (dus ten vroegste vanaf de achtste dag).

Opgelet! Dit ontslag is enkel mogelijk indien de periode gedurende dewelke een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur kan opgezegd worden, voorbij is (zie hoofdstuk Einde van de overeenkomst).

Heb je een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur/bepaald werk van meer dan drie maanden en je wordt voor meer dan zes maanden ziek, dan kan de werkgever op elk moment een einde maken aan je arbeidsovereenkomst. Hij moet je dan een vergoeding betalen die gelijk is aan de resterende periode van de overeenkomst met een maximum van drie maanden. Hij kan wel het al betaalde gewaarborgd loon aftrekken.

Neem bij ontslag steeds onmiddellijk contact op met je gewestelijke BBTK-afdeling.

Wat gebeurt er na de periode van gewaarborgd loon?

Na de periode van gewaarborgd loon betaalt het ziekenfonds onder bepaalde voorwaarden je een ziekte-uitkering. Voor arbeidsongevallen en beroepsziekten gelden andere regels.

Er bestaan twee periodes van arbeidsongeschiktheid:

 • de periode van primaire ongeschiktheid: het eerste jaar arbeidsongeschiktheid;
 • de invaliditeitsperiode: vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid tot het einde van de arbeidsongeschiktheid (ten laatste tot de pensioengerechtigde leeftijd).

Wie heeft recht op deze uitkeringen?

Iedereen met een arbeidsovereenkomst alsook werklozen hebben recht op uitkeringen. Dit geldt ook als je arbeidsovereenkomst werd geschorst wegens zwangerschapsrust (vanaf de vijfde maand), kraamverlof of naar aanleiding van een arbeidsongeschiktheid we- gens ziekte of een invaliditeit. Men moet aangesloten zijn bij een ziekenfonds en voldoen aan de voorwaarden inzake wachttijd.

Wat noemen we een arbeidsongeval?

Elk ongeval dat gebeurt tijdens de uitvoering van je arbeidsovereenkomst is een arbeidsongeval. Het volstaat aan te tonen dat het ongeval zich heeft voorgedaan terwijl je onder het gezag stond van je werkgever. Een ongeval dat zich tijdens de rustpauze voordoet, is dus ook een arbeidsongeval.

Vanaf dan bestaat het vermoeden van een arbeidsongeval en de verzekeraar zal desgevallend het tegendeel dienen te bewijzen.

We raden je ten stelligste aan een arbeidsongeval onmiddellijk aan te geven bij je werkgever, ook al is het onzeker of het wel degelijk om een arbeidsongeval gaat. In elk geval heb je met deze aangifte recht op ziekte-uitkeringen.

Wat als het ongeval zich onderweg van en naar het werk voordoet?

Ongevallen die zich voordoen op weg naar en van het werk worden eveneens beschouwd als arbeidsongevallen. Het afzetten van de kinderen op school of in het kinderopvangverblijf, of het ophalen van personen die meerijden naar het werk maken deel uit van het normale traject op weg naar en van het werk. Dit gaat ook op voor het traject van de arbeidsplaats naar de refter, of naar de plaats waar een beroepsopleiding wordt gevolgd, enz.

Welke formaliteiten moet ik vervullen?

De werkgever moet binnen de acht dagen aangifte doen bij de verzekeraar, met toevoeging van een geneeskundig attest. Je doet er dus goed aan onmiddellijk je werkgever op de hoogte te brengen van het arbeidsongeval.

We raden je ook aan het arbeidsongeval te laten bevestigen door getuigen, zeker als het arbeidsongeval buiten de onderneming plaats- vond (bv. op weg van en naar het werk).

Elke gebeurtenis, hoe onbeduidend ook, die aanleiding kan geven tot de toepassing van de wet, moet worden aangegeven.

Hoe word ik vergoed voor een arbeidsongeval?

Je werkgever is verplicht voor al zijn personeelsleden een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. De verzekeringsmaatschappij moet de vergoeding betalen. In principe worden alle gezondheidszorgen, het inkomensverlies en bij een dodelijk ongeval de begrafeniskosten vergoed.

Worden mijn medische onkosten terugbetaald?

De verzekeraar van je werkgever moet de medische, heelkundige, farmaceutische en verplegingskosten betalen die voortvloeien uit het arbeidsongeval. Je moet bovendien worden vergoed voor de aankoop van een prothese en orthopedische apparaten, én voor de verplaatsingskosten ten gevolge van het arbeidsongeval (bv. de ambulance).

Wat als ik langdurig ziek ben?

De regering-Michel I heeft sinds 1 december 2016 een regeling ingevoerd die langdurig zieke werknemers opnieuw aan het werk moet krijgen. De regering liet uitschijnen dat ze de langdurig zieken hielp om sneller het werk te hervatten, maar zette in feite haar bezuinigingsbeleid voort met besparingen in de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen. Ze wilde besparen, sanctioneren en uitsluiten, dit alles zonder dat de werkgevers hiervoor zouden moeten betalen.

De bedoeling is de re-integratie te stimuleren van langdurig zieke werknemers die het afgesproken werk definitief of tijdelijk niet kunnen uitvoeren. Het re-integratietraject geldt niet bij werkhervatting na een arbeidsongeval of ingeval van beroepsziekte.

 

De wet voorziet vier fases, elk met eigen termijnen om na te leven :

 • het opstarten van het re-integratietraject/initiatief ofwel door de werkgever ofwel door de werknemer zelf of door de adviserend geneesheer van het ziekenfonds;
 • de evaluatie van de re-integratie door de preventieadviseur/arbeidsgeneesheer in overleg met de werknemer zelf en alle betrokken partijen;
 • voorbereiding van een re-integratieplan door de werkgever en overleg met de werknemer en de preventieadviseur/ arbeidsgeneesheer;
 • al of niet aanvaarding van het re-integratieplan door de werknemer. Opgelet, als je definitief arbeidsongeschikt bent, is je re-integratie mogelijk met een termijn van maximum twaalf maanden om een re-integratieplan te vinden. Dit houdt in dat, eenmaal het integratietraject is opgestart, en je werkgever kan aantonen en verantwoorden dat er geen mogelijkheid is om aangepast of ander werk aan te bieden, er zeer snel kan overgegaan worden overgegaan tot ontslag wegens medische overmacht. Dit is dan een ontslag zonder vergoedingen (!).

Talloze langdurig zieken die zo’n re-integratietraject hebben aangevat zijn uiteindelijk niet meer aan de slag kunnen gaan. Dit heeft ontslagen wegens overmacht én zonder vergoedingen mogelijk gemaakt. Pure winst voor de werkgevers dus.

Ben je langdurig ziek, neem dan gerust contact op met je gewestelijke BBTK-afdeling of je afgevaardigde die je gedurende de volledige procedure zal bijstaan. Graag meer informatie over deze procedure? Raadpleeg dan de website van het ABVV www.abvv.be die een brochure over dit onderwerp heeft gepubliceerd.