becomeAMember.title

becomeAMember.description

newsletter.newsletter

newsletter.description

newsletter.subscribe

Feestdagen

04/01/2022 | FR / NL
Wat verstaat men onder feestdagen?
Komt een feestdag overeen met een “normale” dag voor de berekening van mijn loon?
Wat zijn de bijzondere gevallen?
En wat als de feestdag samenvalt met een rustdag, bijvoorbeeld een zondag?
Bestaan er afwijkingen?

Wat verstaat men onder feestdagen?

Feestdagen zijn dagen waarop werken in principe verboden is. Er zijn er tien:

 • 1 januari,
 • Paasmaandag,
 • 1 mei,
 • Hemelvaartsdag,
 • Pinkstermaandag,
 • 21 juli,
 • Maria-Hemelvaart,
 • Allerheiligen,
 • 11 november,
 • Kerstmis.

Komt een feestdag overeen met een “normale” dag voor de berekening van mijn loon?

Op feestdagen word je op dezelfde manier betaald als een normale werkdag. Dit loon is je eveneens verschuldigd indien je arbeidsovereenkomst is geschorst wegens:

 • jaarlijkse vakantie;
 • gedurende een periode van 30 dagen na het begin van de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst als de schorsing te wijten is aan ziekte, arbeidsongeval, beroepsziekte, zwanger- schapsverlof, staking;
 • gedurende een periode van 14 dagen na het begin van de andere schorsingen wegens voorlopige hechtenis, klein verlet, educatief verlof of schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht.

Wat zijn de bijzondere gevallen?

In het geval van een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of voor duidelijk omschreven werk of indien je ontslagen werd, heb je ook recht op loon voor feestdagen.

Meer bepaald:

 • als je 15 dagen tot 1 maand in de onderneming was tewerkgesteld, heb je recht op loon voor een feestdag die valt binnen de 14 dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst;
 • als je langer dan 1 maand in de onderneming was tewerkgesteld, heb je recht op loon voor een feestdag die valt binnen de 30 da- gen na het stopzetten van de activiteit. Behalve als je zelf ontslag nam, als je ander werk hebt gevonden of als je werd ontslagen om dringende redenen;
 • Als je deeltijds werkt, moet een onderscheid worden gemaakt al naargelang je een vast of een variabel uurrooster hebt. Heb je een vast uurrooster, dan kan je aanspraak maken op de feestdagen en de vervangingsdagen die samenvallen met je gewone inactiviteitsdag. Als de feestdag samenvalt met een gewone werkdag, zal je hier bij een variabel uurrooster uiteraard aanspraak op kunnen maken. Valt de feestdag daarentegen niet samen met een werkdag, dan kan je aanspraak maken op een vervangingsloon maar niet op inhaalrust.

En wat als de feestdag samenvalt met een rustdag, bijvoorbeeld een zondag?

Een feestdag die samenvalt met een zondag of een dag waarop men gewoonlijk niet werkt, wordt door een gewone werkdag vervangen. De vervangingsdag wordt vastgesteld door het paritair comité, door de ondernemingsraad of in akkoord met je werkgever. Bestaat er geen enkel akkoord dan is de vervangingsdag de eerste gewone werkdag die volgt op de feestdag.

Het arbeidsreglement moet de data van de feestdagen vermelden. De vervangingsdagen moeten vóór 15 december worden uitgehangen.

Bestaan er afwijkingen?

Alle uitzonderingen voor zondagswerk zijn eveneens geldig voor werken op een feestdag. Werken op een feestdag geeft recht op betaalde inhaalrust en in geval van overuren op een loontoeslag van 100%.