Wil je meedoen?

Met de BBTK sta je sterker. Maak je nu lid.

Nieuwsbrief

Abonneer je op onze nieuwsbrief en mis niets!

Abonneren

Jaarlijkse vakantie

03/01/2022 | FR / NL
Op hoeveel dagen vakantie heb ik recht per jaar?
Hoe wordt mijn vakantiegeld berekend?
Je bent bediende
Je bent arbeider
Jeugdvakantie
Seniorvakantie
Aanvullende of Europese vakantie
Wat gebeurt er bij arbeidsongeschiktheid?
Vakantie, feestdagen en klein verlet: hoe zit het daarmee?
Wie bepaalt wanneer er vakantie is?

Op hoeveel dagen vakantie heb ik recht per jaar?

Als je het voorgaande jaar (het zogenaamde “vakantiedienstjaar”) volledig hebt gewerkt, heb je recht op vier weken vakantie.

In een arbeidsregeling van zes dagen per week heb je recht op twee dagen vakantie per gewerkte maand in het vakantiejaar.

In een arbeidsregeling van vijf dagen per week krijg je vier dagen minder op jaarbasis, dus 20 dagen.

Als je deeltijds werkt, wordt dit recht geproratiseerd. 

De gewoonte stelt dat de werknemer die in dienst is getreden vóór de 16de of het bedrijf heeft verlaten na de 14de van een maand van het vakantiedienstjaar van zijn werkgever doorgaans een vakantiedag krijgt voor deze maand.

Sectorale overeenkomsten of bedrijfsakkoorden voorzien vaak bijkomende vakantiedagen die afhankelijk kunnen zijn van het aantal jaren anciënniteit of andere gebeurtenissen. 

Als je met zekerheid wil weten op hoeveel dagen verlof je recht hebt naargelang van je situatie en of je arbeider of bediende bent, neem dan contact op met je gewestelijke BBTK-afdeling.

Je bent verplicht om al je (wettelijke) vakantiedagen op te nemen in het jaar dat bezig is en je werkgever moet ze je toekennen. De werkgever kan sancties oplopen ingeval van overtreding.

De berekening van het aantal vakantiedagen waarop je recht hebt, verschilt naargelang je arbeider of bediende bent. Neem voor meer informatie contact op met je BBTK-afdeling.

Bepaalde dagen van schorsing van de arbeidsovereenkomst worden beschouwd als effectieve werkdagen: het gaat hierbij om de dagen dat je buiten je wil om afwezig bent van het werk.

Het gaat dan bijvoorbeeld om de eerste twaalf maanden van arbeidsongeschiktheid als gevolg van een arbeidsongeval, ziekte (beroepsziekte of niet), zwangerschapsverlof, oproeping onder de wapens, vervulling van burgerplichten, uitoefening van een openbaar mandaat of een syndicale opdracht, borstvoedingspauzes, periodes van economische werkloosheid, extra vakantiedagen (bv. Europese vakantie). 

Hoe wordt mijn vakantiegeld berekend?

Wanneer je vakantie neemt, ontvang je het normale loon van je werkgever op de gebruikelijke datum. Dat is het enkel vakantiegeld.

Het dubbel vakantiegeld is een toeslag die bovenop het normale loon wordt toegekend. In principe moet het dubbel vakantiegeld worden betaald wanneer je je hoofdvakantie neemt, maar de betaling gebeurt vaak voor alle bedienden van het bedrijf samen (gewoonlijk in mei of juni).

Het dubbel vakantiegeld is gelijk aan 92% van je normale maandloon. Het aantal gewerkte (of gelijkgestelde) maanden in het voorgaande jaar moet worden vermenigvuldigd met 92% van het brutoloon van de maand waarin de vakantie wordt opgenomen en het totaal moet worden gedeeld door twaalf.

Een voorbeeld:
Je hebt het voorbije jaar twaalf maanden gewerkt. Je krijgt als normaal loon voor de maand waarin je vakantie neemt € 2.000 bruto. Je dubbel vakantiegeld is dus: 12 x (92% van 2.000)/12 = € 1.840.

Heb je een variabel loon, dan heb je, per vakantiedag, recht op vakantiegeld gelijk aan het daggemiddelde van de brutolonen die je tijdens elk van de twaalf maanden voorafgaand aan de vakantiemaand ontving.

Bij een contractverbreking, wanneer de uitvoering van het contract volledig wordt geschorst als gevolg van een loopbaanonderbreking, tijdskrediet, of oproeping onder de wapens, heb je recht op vertrekvakantiegeld.

Het vertrekvakantiegeld bedraagt 15,34% van het brutoloon verdiend tijdens het vakantiedienstjaar. Met brutoloon bedoelt men ook de eindejaarspremie, de 13de maand, premies, overuren en voordelen in natura.

Die 15,34% is samengesteld uit 7,67% voor het enkel vakantiegeld en 7,67% voor het dubbel vakantiegeld.

Het vakantiegeld bestaat eveneens uit het enkelvoudige vakantiegeld en het dubbele vakantiegeld. Het enkelvoudige vakantiegeld is het gewone loon voor je vakantiedagen en het dubbele vakantiegeld komt daar bovenop.

Je vakantiegeld (enkel en dubbel) wordt berekend op basis van je totale brutoloon van het voorgaande jaar (het vakantiedienstjaar). Dat brutoloon moet je eerst vermenigvuldigen met 1,08. En van dat bedrag neem je 15,38%. Zo kom je op je bruto vakantiegeld. Daar gaan nog socialezekerheidsbijdragen en belastingen van af.

Het vakantiegeld wordt uitbetaald tussen 2 mei en 30 juni door de vakantiekas waarbij je werkgever is aangesloten.

Als je arbeider bent, geldt de regeling voor het vertrekvakantiegeld niet voor jou. Alles wordt geregeld door de vakantiekas.

Voor werknemers die in het voorgaande (het vakantiedienstjaar) niet of niet het hele jaar gewerkt hebben, bestaan enkele systemen om in 2020 toch enkele al dan niet betaalde vakantiedagen te kunnen nemen.

Jeugdvakantie

Jongeren die de school verlieten, kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op jeugdvakantie-uitkeringen en aanvullende vakantiedagen betaald door de RVA.

Seniorvakantie

De regeling seniorvakantie is van toepassing op werknemers die het werk hervatten na een periode van inactiviteit en geen recht (of onvolledige rechten) hebben op jaarlijkse vakantie. De seniorvakantie wordt betaald door de RVA.

Aanvullende of Europese vakantie

Als je je eerste job in België hebt of die hervat na een periode van werkloosheid, heb je geen recht op de vier wettelijke verlofweken. Via het systeem van de aanvullende of Europese vakantie kan je toch een aantal betaalde vakantiedagen nemen. Let op! Het gaat om een voorschot op je dubbel vakantiegeld voor het volgende jaar.

Neem voor meer informatie gerust contact op met je gewestelijke BBTK-afdeling.

Wat gebeurt er bij arbeidsongeschiktheid?

Als je vóór je vakantieperiode arbeidsongeschikt bent, wordt je vakantie uitgesteld. Een arbeidsongeschiktheid tijdens je vakantie kan je niet recupereren.

Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat een werknemer die arbeidsongeschikt wordt tijdens de periode van betaald jaarlijks verlof het recht heeft om die vakantie later op te nemen op voorwaarde dat deze samenvalt met de periode van arbeidsongeschiktheid. Er wordt momenteel onderhandeld in de Nationale Arbeidsraad om een compromis te vinden en een oplossing binnen het Belgisch recht naar aanleiding van dit arrest van het Hof van Justitie.

Vakantie, feestdagen en klein verlet: hoe zit het daarmee?

Een feestdag in een vakantieperiode wordt niet beschouwd als een vakantiedag en telt dus niet mee in de berekening van het aantal vakantiedagen waarop je recht hebt.

Klein verlet dat voorvalt tijdens je verlofperiode kan je niet recupereren na de vakantie.

Wie bepaalt wanneer er vakantie is?

De datum (of data) van de jaarlijkse vakantie wordt vastgelegd:

  • door het paritair comité van de sector;
  • door de ondernemingsraad;
  • met een akkoord tussen de werkgever en de syndicale afvaardiging;
  • met een akkoord tussen de werkgever en de werknemer.

Als algemene regel geldt dat je je vakantie tijdens het lopende jaar moet opnemen: je kan je verlof niet uitstellen tot het volgende jaar.

  • als samenwonende met gezinslast krijg je bij voorkeur vakantie toegekend tijdens de schoolvakanties. Tussen 1 mei en 31 oktober moet een periode van minimum twee opeenvolgende weken worden toegekend;
  • vakantiedagen na de 2de of 3de week moeten worden opgenomen in periodes van geringere activiteit of ter gelegenheid van plaatselijke, regionale of andere feesten;
  • behalve in bepaalde specifieke gevallen is het opnemen van halve dagen vakantie in principe verboden.