becomeAMember.title

becomeAMember.description

newsletter.newsletter

newsletter.description

newsletter.subscribe

Coronavirus | Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht: laatste nieuwigheden

23/03/2020 | FR / NL

Alle aanvragen voor tijdelijke werkloosheid gelinkt aan Covid19 kunnen behandeld worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Als de tijdelijke werkloosheid niet het gevolg is van het coronavirus, kan je werkgever ook nog een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken. De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (coronavirus) blijft van kracht tot 30 juni 2020.

Overmacht veronderstelt in principe een plotse, onvoorzienbare gebeurtenis, onafhankelijk van de wil van de partijen, die de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk volledig onmogelijk maakt.

Vanaf 13/03/2020 (en voor de duur van de beschermende maatregelen opgelegd door de overheid) wordt een soepele toepassing van het begrip “overmacht” aanvaard en kunnen alle situaties van tijdelijke werkloosheid die te wijten zijn aan het coronavirus worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, ook indien er bijvoorbeeld toch nog op bepaalde dagen kan worden gewerkt.

Het is steeds je werkgever die beslist om je tijdelijk werkloos te stellen. 

In geval van overmacht is het niet vereist dat het bedrijf volledig sluit. In de praktijk betekent dit dat sommige werknemers tijdelijk werkloos kunnen gesteld worden en anderen niet. Werknemers kunnen ook dagen van tijdelijke werkloosheid en werkdagen afwisselen. 

Opgelet: De tijdelijke werkloosheid betreft steeds een volledige werkdag. Een combinatie van een halve dag arbeid en halve dag tijdelijke werkloosheid is dus niet mogelijk. 

De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan ingeroepen worden voor mensen die samenwonen met een patiënt met het coronavirus en die bijgevolg niet kunnen gaan werken. In die situatie kunnen de artsen een afwezigheidsattest opstellen.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is van toepassing op:

  • arbeiders en bedienden (in de privé- en in de openbare sector en in de non-profitsector);
  • uitzendkrachten tijdens de duur van hun uitzendarbeidsovereenkomst (eventueel verlengd)
  • contractuele medewerkers binnen een onderwijsinstelling (administratief of toezichthoudend personeel, ...);
  • leerlingen die een alternerende opleiding volgen.

Als je student bent, kan je niet tijdelijk werkloos gesteld worden.

De RVA heeft een nieuw, vereenvoudigd formulier uitgewerkt. Dit is het enige document dat je moet invullen.

 

Download en print het nieuwe formulier C3.2 Werknemer-Corona

In principe moet je dit formulier ondertekenen.

Er wordt evenwel aanvaard dat het formulier namens jou door de aangestelde van de ABVV-werkloosheidsdienst wordt ondertekend. Het document dient in dat geval de naam van die aangestelde te bevatten en de uitdrukkelijke vermelding dat deze als gemachtigde en in jouw opdracht handelt en dat je door de ABVV-werkloosheidsdienst over de inhoud van het formulier werd ingelicht. 

Daartoe maakt de ABVV-werkloosheidsdienst gebruik van volgende formulering die op het formulier C3.2-Werknemer-Corona is voorzien: 

…………., handtekening van de afgevaardigde van de uitbetalingsinstelling, die verklaart door de werkloze te zijn gemachtigd deze aanvraag namens hem/haar te ondertekenen, na de werkloze over de inhoud van deze aanvraag te hebben ingelicht.

De ABVV-werkloosheidsdienst verbindt jou hiermee en doet deze aangifte op zijn verantwoordelijkheid. 

Vergeet je e-mailadres, je telefoonnummer en je rijksregisternummer niet te vermelden zodat we je snel kunnen contacteren.

Ongeacht het type van indiening wordt voor alle uitkeringsaanvragen gelegen in de periode van 01/02/2020 tot en met 30/06/2020 aanvaard dat niet de origineel gehandtekende, maar (door de werkloze) gescande documenten of duidelijke foto’s van documenten, die door de ABVV-werkloosheidsdienst worden afgedrukt, worden ingediend bij het werkloosheidsbureau.

Voor buitenlandse werknemers moeten geen specifieke documenten ingediend worden (bijv. kopie van de identiteitskaart).

Maak het formulier over aan de ABVV-werkloosheidsdienst. Meer info: http://www.abvv.be/-/aangepaste-abvv-dienstverlening 

Ongeacht je gezinssituatie heb je recht op werkloosheidsuitkeringen voor een bedrag gelijk aan 70% van je gemiddeld loon, weliswaar begrensd tot € 2.754,76 bruto per maand.

De reeds verkregen verhoging van het vergoedingspercentage bij tijdelijke werkloosheid van 65 naar 70% van het begrensde brutoloon wordt ook doorgetrokken naar de minima. Dat betekent een verhoging van het minimale dagbedrag van € 51,62 naar € 55,59 (of op maandbasis € 1.445,36). 

Je krijgt van de RVA een toeslag van € 150/maand  bovenop de 70% van het begrensde brutoloon. Dit geldt zowel voor bedienden als arbeiders. Op de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid wordt een bedrijfsvoorheffing van 26,75% ingehouden.

 

Je mag een tewerkstelling uitoefenen of aanvatten bij een andere werkgever dan deze door wie je tijdelijk werkloos gesteld wordt, bijvoorbeeld als uitzendkracht. De inkomsten van deze tewerkstelling kunnen niet gecumuleerd worden met de werkloosheidsuitkering. Je moet deze tewerkstelling meedelen aan de ABVV-werkloosheidsdienst zodat er niet ten onrechte uitkeringen worden betaald. Indien nodig zal een terugvordering gebeuren van de teveel uitbetaalde uitkeringen.

Je kan een bijkomstige activiteit die je al uitoefende voor je tijdelijk werkloos werd gesteld tijdens je werkloosheid verder blijven uitoefenen; deze activiteit moet niet worden aangegeven en de inkomsten daaruit hebben geen invloed op de werkloosheidsuitkering.

Dan is je werkgever geen gewaarborgd loon verschuldigd. Voor de arbeiders is dit uitdrukkelijk in artikel 56 van de wet van 3 juli 1978 bepaald. Deze bepaling wordt naar analogie ook op de bedienden toegepast. Je moet je dus onmiddellijk tot je ziekenfonds richten om aanspraak te maken op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (60% van het brutoloon, terwijl de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid aan 70% van het brutoloon berekend worden).

ls je al arbeidsongeschikt bent vóór de aanvang van de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, is je werkgever slechts het gewaarborgd loon verschuldigd tot en met daags vóór de aanvang van de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Vanaf de eerste dag van dat tijdvak van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht moet je je dan tot je ziekenfonds richten om aanspraak te maken op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt gelijkgesteld voor de jaarlijkse vakantie (vakantiegeld en vakantieduur).

Je krijgt geen uitkeringen ‘tijdelijke werkloosheid wegens overmacht’ voor reeds geplande vakantie (akkoord van de werkgever). Het is je werkgever die je vakantiedagen moet betalen. Als je gezien de situatie je geplande vakantie niet wil opnemen, moet je het akkoord van je werkgever krijgen om die uit te stellen.