Wil je meedoen?

Met de BBTK sta je sterker. Maak je nu lid.

Nieuwsbrief

Abonneer je op onze nieuwsbrief en mis niets!

Abonneren

Eindejaarspremies 2020

01/12/2020 | FR / NL
Social profit 
Diensten
Handel
Industrie 
Financiën 

We geven je alvast de belangrijkste info mee in onderstaande tabel. Klik op het pamflet van jouw paritair comité voor gedetailleerde info. Ken je je paritair comité niet? Neem een kijkje op je loonbrief of spreek je BBTK-delegee aan. 

Social profit 

Paritair comitéBetaling ReferteperiodeBedrag
Pc 152.01December1 januari 2020 tot 31 december 20202,5x je bruto weekloon vermenigvuldigd met het aantal maanden dat je hebt gewerkt binnen de referteperiode + aanvullende eindejaarspremie voor bepaalde werknemers (zie pamflet) 
Pc 225.01 December1 januari 2020 tot 31 december 2020 

Administratief personeel (m.u.v. het personeel van de hogescholen) en opvoeders in internaten: maandwedde van december

Ander personeel: 58,14% van het maandloon van december 2020.

Pc 330 Federaal

Eindejaarspremie in december

Aantrekkelijkheidspremie in de loop van het laatste kwartaal of in de maand van uitdiensttreding

1 januari 2020 tot 30 september 2020

Eindejaarspremie

 • een vast gedeelte dat 357,48 euro bedraagt
  • een variabel gedeelte van 2,5% van je basis brutowedde van de maand oktober vermenigvuldigd met 12 (dit is inclusief haard- of standplaats-vergoeding).

Aantrekkelijkheidspremie: 

 • een vast gedeelte van 674,49 euro
 • een variabel gedeelte van 0,53% van je basis brutowedde van de maand oktober vermenigvuldigd met 12 (dit is inclusief haard- of standplaats-vergoeding)
Pc 330 geregionaliseerdDecember of bij uitdiensttreding 1 januari 2020 tot 30 september 2020
 • vast gedeelte dat 1031,97 euro bedraagt
 • variabel gedeelte van 3,03% van je basis brutowedde van de maand oktober vermenigvuldigd met 12 (dit is inclusief haard- of standplaats-vergoeding)
Pc 331 centra voor geestelijke gezondheidszorg, gezondheidspromotie en –preventie en werknemers uit de kinderopvang met subsidieniveau trap 2A December1 oktober 2019 tot 30 september 2020Geïndexeerd brutomaandloon van oktober 2020, met inbegrip van haard- of standplaatstoelage
Pc 331 kinderopvang met subsidieniveau trap 2BDecember1 oktober 2019 tot 30 september 2020De eindejaarspremie wordt berekend op de helft van de eindejaarspremie in fase 3 (244,76 euro) en de helft van de eindejaarspremie in fase 4 (392,98 euro). Bij voltijdse tewerkstelling gedurende de referteperiode, komt dit neer op een eindejaarspremie van 637,74 euro.
Pc 318.02December of bij uitdiensttreding 1 oktober 2019 tot 30 september 2020Volwaardige dertiende maand 
Pc 319.01December of bij uitdiensttreding 1 oktober 2019 tot 30 september 2020Gelijk aan je brutomaandloon in oktober, inclusief haard- of standplaatstoelage maar zonder andere premies, toeslagen, weddesupplementen of vergoedingen 
Pc 329 samenlevingsopbouw, integratiecentra OF lokale diensten-economie (doelgroepwerknemers) December1 januari 2020 tot 30 september 2020Brutoloon van de maand oktober (incl. haard- of standplaatstoelage)
Pc 329 sociaal-cultureel werk, cultuur(spreiding), sportwerk, lokale diensteneconomie, armoedebestrijding, inburgering, beroepsopleiding OF milieu- en natuurwerk December1 januari 2020 tot 30 september 2020Vast geïndexeerd gedeelte (€ 536,62) en een procentueel gedeelte (5,57% van je bruto-jaarloon)
    

Diensten

Paritair comitéUitbetalingToekenningsmodaliteitenBedrag
Pc 200 APCB

Tenzij anders is bepaald op ondernemingsvlak: uiterlijk hetzij op het einde van het jaar, hetzij op datum sociale rekeningen

Niet van toepassing:  

 • op ondernemingen die evenwaardig voordeel toekennen onder de vorm van een conventionele premie of gift
 • op ondernemingen die een bedrijfs-cao afsluiten; de toegekende voordelen samen genomen moeten wel ten minste gelijk zijn aan de voordelen voorzien in deze cao, dat wil zeggen in de vorm van een salaris onderworpen aan sociale en fiscale bijdragen. Opgelet: de eindejaarspremie kan daarom niet worden ingewisseld voor een flexibele vergoeding! Voor arbeiders wordt deze premie eind december betaald door het Sociaal Fonds van de sector.
 • Minimumanciënniteit: 6 maanden
 • Arbeidsovereenkomst op ogenblik van betaling premie

 

100% van de maandelijkse bezoldiging

Handelsvertegenwoordiger met volledig variabele wedde: gemiddelde van de laatste 12 maanden met een max. van hoogste bedrag van cat. D van de loonschaal

Handelsvertegenwoordiger met gedeeltelijk variabele wedde: gemiddelde van het loon van laatste 12 m met max. van hoogste bedrag van cat. D van de loonschaal, tenzij het vast gedeelte hoger ligt dan dit bedrag. In dit geval wordt de premie begrensd tot het vast loongedeelte. Contractuele premies die rechtstreeks verbonden zijn aan de arbeidsprestaties onderworpen aan RSZ 

Pc 219

Uitbetaling in de loop van de maand december en ten laatste op 31 december

De toekenning van de premie kan vervangen worden door andere voordelen binnen het bedrijf op voorwaarde dat het minimum jaarloon, gelijk aan 13,92 X minimum maandloon gewaarborgd blijft

Enkel van toepassing indien het jaarloon (met uitsluiting van loon voor overuren en premies voor nachtarbeid, weekendwerk en andere voordelen) in VTE’s uitgedrukt 13,92 x het minimum maandloon niet overschrijdt

Minimumbedrag: 13de maand (= minimum maandloon van de maand december)

Van toepassing op bedienden waarvan functie in functieclassificatie valt + waarvan jaarloon (met uitsluiting van loon voor overuren en premies voor nachtarbeid, weekendwerk en andere voordelen) het totaal bedrag van 13,92 x minimum maandloon, in eenzelfde tijdspanne, niet overschrijdt

Pc 226Behoudens andere bepalingen geldend op ondernemingsvlak, valt het refertejaar samen met het kalenderjaar en wordt de jaarpremie betaald op het einde van het jaar
 • in dienst zijn op de datum waarop de premie wordt uitbetaald (december)
 • in de onderneming effectief tewerkgesteld zijn geweest gedurende het ganse refertejaar.

1x de maand waarin uitbetaling plaatsgrijpt

Bij vast loon + variabel loon: 1x vast gedeelte van de maand van uitbetaling + maandelijks gemiddelde van de bezoldigingen betaald in de 12 maanden vóór uitbetaling premie

Volledig variabel loon: maandelijks gemiddelde van de lonen betaald over een periode van 12 maand voorgaand aan de maand van uitbetaling

Verandering van arbeidsstelsel in de loop van het jaar: 1/12 van de som van alle maandlonen van het refertejaar

Pc 227
 • Tewerkgesteld gedurende een volledig kalenderjaar: in de maand december
 • Tewerkgesteld gedurende onvolledig kalenderjaar: ten laatste op 13 januari van het jaar volgend op het betrokken kalenderjaar

Niet van toepassing op ondernemingen die voorzien in een minstens gelijkwaardig voordeel opgenomen in een cao, ondernemingsakkoord of door gebruik.

Recht op volledige eindejaarspremie: volledig kalenderjaar ononderbroken tewerk gesteld

Volledig kalenderjaar onder 1 arbeidsovereenkomst: vast bruto maandloon van de maand december  

Volledig kalenderjaar onder meerdere arbeidsovereenkomst van bepaalde duur: gemiddeld maandloon berekend op basis van het totale vast brutoloon van de 12 maanden van het betrokken kalenderjaar

Pc 302De premie wordt aan de werknemer uitbetaald door het Waarborg & Sociaal Fonds Horeca, en dit uiterlijk op 31 januari

De werkgever moet bijdragen betaald hebben aan het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca (strafsancties mogelijk)

De werknemer moet minstens twee maanden ononderbroken door een arbeidsovereenkomst zijn gebonden (voor “extra's” : ten minste 44 dagen arbeidsprestaties) tijdens het kalenderjaar. Deze ononderbroken periode mag twee kalenderjaren van tewerkstelling overlappen, aangezien de rechten bestaan vanaf het tweede kalenderjaar.  

Indien werknemer wordt ontslagen (behalve dringende reden) moet de voorwaarde van hierboven niet vervuld zijn als werknemer 3 jaar ononderbroken anciënniteit heeft

Er werd een premie voorzien die ongeveer overeenkomt met een maandloon.  

De exacte berekeningswijze verschilt naargelang de werknemer :

 • tijdelijke werknemer is of niet
 • vergoed wordt op basis van een uurloon of een dienstenpercentage
 • voltijds of deeltijds werkt: de premie is immers evenredig aan de arbeidsduur
Pc 303.03Uitbetaling ten laatste tussen 15/12 en 31/12 van elk jaar of bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Niet van toepassing op onthaalpersoneel uitsluitend bezoldigd met fooien. 

Minimumanciënniteit: minstens 5 opeenvolgende maanden ofwel 120 niet opeenvolgende werkdagen  

Geldt zowel voor arbeidsovereenkomst onbepaalde duur als voor arbeidsovereenkomst bepaalde duur

8,33% van het brutoloon van het dienstjaar. In de brutolonen zijn vervat:

 • contractuele premies die rechtstreeks verbonden zijn aan de arbeidsprestaties onderworpen aan RSZ en waarvan de periodiciteit van betaling geen maand overschrijdt
 • gewoon vakantiegeld
 • voordelen in natura, onderworpen aan RSZ

Daarentegen niet vervat: premies / vergoedingen als tegenwaarde van werkelijke kosten

Pc 313

Enkel van toepassing voor werknemers:

 • met een loon volgens het sectoraal barema
 • of met een loon boven het sectoraal barema voor zover hun brutojaarloon (incl. alle extralegale voordelen, vakantiegeld niet inbegrepen) lager is dan het gebaremiseerd maandloon voor hun categorie x 12,2

Uitbetaling met het loon van de maand december, kan onder gelijk welke vorm, ook in de vorm van deelname in de winst

Geen afbreuk aan gunstiger ondernemingsakkoorden

Pro rata rekening houdend met het aantal gewerkte en gelijkgestelde dagen

Werknemers betaald op barema = 20 % van het bruto maandloon

Niet-gebaremiseerde bedienden = het verschil tussen het gebaremiseerd brutoloon vermenigvuldigd met 12,2 en het bruto jaarloon (incl. extra-legale voordelen, excl. vakantiegeld)

Pc 320

Door het sociaal fonds van de sector.  

In principe vanaf 15 december van het lopende jaar. De effectieve uitbetalingsdatum wordt vóór 15 november van elk lopend jaar vastgelegd door de Raad van Beheer van sociaal fonds.  

De gesyndiceerde werknemers leggen hun titel ter betaling voor aan hun vakorganisatie, teneinde uitbetaald te worden. De andere rechthebbenden dienen hun titel bij het fonds in.

Toekenning aan de werknemers die tijdens de referteperiode tewerkgesteld waren in één of meerdere bedrijven van de sector.

Referteperiode = vanaf 1 juli van het vorige kalenderjaar tot en met 30 juni van het lopende jaar

Het minimumbedrag per betalingsmandaat is vastgesteld op € 50 netto. Wanneer de eindejaarpremie de € 50 netto niet bereikt, wordt er geen betalingsmandaat opgemaakt.  

Volgende personen hebben ook recht op een eindejaarspremie wanneer ze in de loop van het jaar de sector verlaten:  

 • Bruggepensioneerde (SWT) en pensioneerde werknemers
 • Werknemers die het bedrijf uit eigen wil verlaten
 • Ontslagen werknemers, behalve om dringende reden
 • De rechthebbenden van overleden werknemers aan de bediende die in de loop van het jaar in geval van vrijwillig ontslag

Voor de arbeiders : 8,33 % van de onbegrensde brutolonen aan 108 % verdiend tijdens de referteperiode

Voor de bedienden : 8,33% van de onbegrensde brutolonen aan 100 % verdiend tijdens de referteperiode

Pc 321

Uitbetaling vóór 25 december (behalve indien een gebruik of een overeenkomst anders voorzien, of op het moment van vertrek

Geen cumulatie met een evenwaardig voordeel hetzij in de vorm van een conventionele premie, hetzij als gift

Minimumanciënniteit: 6 maanden dienst

In de loop van het jaar door een arbeidsovereenkomst met de onderneming verbonden geweest zijn  

Hebben recht: de werknemers die:  

 • de onderneming niet vrijwillig verlaten hebben (vertrekken met het oog op het nemen van een pensioen of brugpensioen (SWT) worden niet als vrijwillig beschouwd)
 • niet ontslagen zijn omwille van dringende redenen.

Vermindering pro rata van het bedrag in geval van niet gelijkgestelde afwezigheid

Bedienden die het ganse jaar in dienst geweest zijn: bedrag van het werkelijke loon van de maand december
Pc 322Uitbetaling ten laste van het sociaal fonds voor de uitzendkrachten in de loop van de maand december

Om recht te hebben op de eindejaarspremie moet de uitzendkracht:

 • tijdens de referteperiode ten minste 65 dagen (5-daagse werkweek) of 78 dagen (6-daagse werkweek) gewerkt hebben als uitzendkracht
 • daarentegen moeten de uitzendkrachten die tijdens de referteperiode in vaste dienst treden bij de gebruiker waarbij zij onmiddellijk daarvoor als uitzendkracht waren tewerkgesteld, slechts 60 (5-daagse werkweek) of 72 dagen (6-daagse werkweek) gewerkt hebben

De periode voor de verjaring van niet-betaalde premies bedraagt 3 jaar

 

8,33% van de lonen die werden ontvangen tussen 1 juli en 30 juni van het daaropvolgende jaar
Pc 323

Voor bedienden wordt deze premie rechtstreeks door de werkgever betaald samen met het loon van december

Voor arbeiders wordt deze premie eind december betaald door het Sociaal Fonds van de sector

Minimumanciënniteit: 2 maanden anciënniteit in de sector op 30 juni van het dienstjaar.  

Voor werknemers die zelf ontslag nemen, is een sectorale anciënniteit van minstens 5 jaar vereist.

Uitsluiting: ontslag wegens dringende reden 

8,33% van het brutoloon betaald tussen 1 juli van het vorige jaar en 30 juni van het lopende jaar. In de brutolonen zijn ook vervat:

 • contractuele premies die rechtstreeks verbonden zijn aan de arbeidsprestaties onderworpen aan RSZ
 • premies en gelijkaardige voordelen die worden toegekend onafhankelijk van het aantal effectief gewerkte dagen tijdens het aangiftekwartaal

Voor commerciële medewerkers die geheel of gedeeltelijk op basis van commissies worden vergoed, wordt het bedrag van de eindejaarspremie begrensd tot het hoogste van de 3de categorie, tenzij de vaste wedde hoger is dan het bedrag van de 3de categorie. In dat geval wordt de premie beperkt tot het bedrag van de vaste wedde

Pc 333December
 • In dienst zijn op het moment dat de premie wordt uitbetaald
 • Een anciënniteit van minstens 6 maanden hebben op het moment dat de premie wordt uitbetaald
 • De werknemers wiens contract eindigt vóór de datum van de uitbetaling in december hebben recht op de eindejaarspremie naar rato van hun effectieve prestaties, op voorwaarde dat ze over een anciënniteit van 6 maanden beschikken op het moment van vertrek, behalve voor de werknemer wiens contract door de werkgever werd verbroken om een dringende reden. In dat geval heeft de werknemer geen recht op het pro rata van de eindejaarspremie.
 • De werknemer die tijdens het jaar ontslag neemt heeft recht op het pro rata van zijn effectieve prestaties op voorwaarde dat hij over een anciënniteit van minstens 5 jaar in het bedrijf beschikt

€ 356,52 bruto per jaar. De eindejaarspremie wordt elk jaar op 1 januari geïndexeerd.  

Het recht op de eindejaarspremie berekend naar rato van de prestaties tijdens het lopende jaar wordt toegekend per volledig gewerkte kalendermaand. Bij indiensttreding vóór de 16de van de maand, wordt deze maand gelijkgesteld met een maand effectieve arbeidsprestaties. Ingeval van vertrek vóór de 15de van de maand, wordt deze maand gelijkgesteld met een maand effectieve arbeidsprestaties

Pc 340 

Tenzij anders is bepaald op ondernemingsvlak: uiterlijk hetzij op het einde van het jaar, hetzij op datum sociale rekeningen

Niet van toepassing op ondernemingen die evenwaardig voordeel toekennen onder de vorm van een conventionele premie of gift OF op ondernemingen die een bedrijfscao afsluiten; de toegekende voordelen samen genomen moeten wel ten minste gelijk zijn aan de voordelen voorzien in deze cao

 • Minimumanciënniteit: 6 maanden
 • Arbeidsovereenkomst op ogenblik van betaling premie
100% van de maandelijkse bezoldiging

Handel

Paritair comitéUitbetalingToekenningsmodaliteitenBedrag
Pc 201

Ten laatste tussen 15/12/20 en 31/12/20

Niet van toepassing :

 • Op ondernemingen die een evenwaardig voordeel toekennen onder vorm van conventionele premie of gift
 • Op ondernemingen die een bedrijfscao afsluiten; de toegekende voordelen samen genomen moeten wel ten minste gelijk zijn aan de voordelen voorzien in de cao
 • Minimumanciënniteit: 6 maanden
 • In dienst zijn op 31/12

100% van de maandelijkse bezoldiging (D.w.z. de som van vast loon, loon voor overwerk, overuren, eventuele werkgebonden premies (bv. koudepremie) en loontoeslagen voor bepaalde werkuren, gewaarborgd loon bij ziekte en alle andere gebruikelijke periodieke onderdelen, gedeeld door 12)

 • Bij vast loon = berekend op basis van het gemiddelde van het effectief ontvangen loon van de geleverde prestaties van het betrokken jaar
 • Voor filiaalhouders of bedienden met commissie betaald = maandgemiddelde van vast + veranderlijkbrutoloon
Pc 202.01

Ten laatste tussen 15/12/20 en 31/12/20

Niet van toepassing :

 • op ondernemingen die een evenwaardig voordeel toekennen onder vorm van conventionele premie of gift
 • op ondernemingen die een bedrijfscao afsluiten; de toegekende voordelen samen genomen moeten wel ten minste gelijk zijn aan de voordelen voorzien in de cao
 • Minimumanciënniteit: 6 maanden
 • In dienst zijn op 31/12

100% van de maandelijkse bezoldiging (D.w.z. de som van vast loon, loon voor overwerk, overuren, eventuele werkgebonden premies (bv. koudepremie) en loontoeslagen voor bepaalde werkuren, gewaarborgd loon bij ziekte en alle andere gebruikelijke periodieke onderdelen, gedeeld door 12)

 • Bij vast loon = berekend op basis van het gemiddelde van het effectief ontvangen loon van de geleverde prestaties van het betrokken jaar
 • Voor filiaalhouders of bedienden met commissie betaald = maandgemiddelde van vast + veranderlijk brutoloon
Pc 202Uitbetaling vóór kerstdag. De eindejaarspremie kan binnen de onderneming worden omgezet in andere gelijkwaardige voordelen via een bedrijfscao
 • Minimumanciënniteit: 3 maanden, al dan niet opeenvolgend, op 31/12
 • In dienst zijn op 31/12
 • Ook toegekend aan bedienden die op 31/12 in tijdskrediet, palliatief verlof, verlof voor verzorging van zwaar ziek familielid, ouderschapsverlof zijn op voorwaarde dat ze tijdens het beschouwde kalenderjaar arbeidsprestaties hebben uitgevoerd

Kerstpremie:

 • administratief en verkooppersoneel  → bruto maandloon van december,
 • filiaalhouders → gemiddelde van de maandlonen waarop vakantiegeld wordt berekend begrensd tot € 1.487,36

Aanvullende kerstpremie: € 148,73 bruto voor voltijdsen (deeltijdsen in verhouding tot hun prestaties).

Pc 311In de loop van december tenzij andere overeenkomst of gebruik. Voordeligere bepalingen kunnen, op het niveau van de onderneming overeengekomen, worden verleend. Geen cumul mogelijk met een door de onderneming verleend minstens gelijkwaardig voordeel, conventionele premie of vrijgevigheid
 • Minimumanciënniteit: ten minste 3 maanden (al dan niet opeenvolgend) in dienst zijn
 • Verbonden met een arbeidsovereenkomst in de loop van het jaar + functie uitoefenen uit functieclassificatie
 • Geen recht bij vrijwillig verlaten onderneming (vertrek voor pensioen/brugpensioen worden niet als vrijwillig beschouwd) of bij ontslag om dringende reden

De werknemer met geheel of gedeeltelijk veranderlijk loon geniet een eindejaarspremie voor zover zijn jaarlijks loon (dubbel vakantiegeld niet inbegrepen), voor 1.872 uren effectieve of gelijkgestelde prestaties cf. reglementering van de jaarlijkse vakantie (pro rata voor gedeeltelijk werk), zijn minimum jaarloon niet met 30 % overschrijdt.

Voltijds en contract van onbepaalde duur:

 • 12 maanden dienstprestaties: loon december
 • < 12 maanden dienstprestaties: pro rata dienstperiode

Deeltijds: maandelijks gemiddelde over de dienstperiode

Arbeidsovereenkomst van bepaalde duur/duidelijk omschreven werk: gemiddelde jaarlijkse prestatie indien minstens 3 maanden tewerkgesteld in de loop van het verlopen jaar

Pc 312Uitbetaling in december
 • Minimumanciënniteit: drie maanden anciënniteit (al dan niet opeenvolgend)
 • Einde december in dienst zijn of zich in een toestand bevinden die gelijkgesteld is met effectieve arbeid volgens de wetgeving jaarlijkse vakantie, tijdskrediet of thematische verloven (palliatief verlof, verlof voor verzorging van zwaar ziek familielid, ouderschapsverlof)

Kerstpremie

 • Minimum 1 jaar anciënniteit: contractuele loon maand november verhoogd met (maandgemiddelde late uren, bijkomende uren, overuren voorbije 12 maanden x uurloon maand november)
 • Minder dan 1 jaar anciënniteit: zelfde berekeningsbasis maar naar rata van het aantal in het jaar gepresteerde maanden toegepast

Voor de werknemers met een wijziging van de contractuele arbeidstijd in de loop van het jaar: berekening op basis van maandelijks gemiddelde van de gepresteerde en/of gelijkgestelde uren in de loop van de 12 voorafgaande maanden

Aanvullende kerstpremie

€ 297,47 voor voltijdsen 

(pro rata voor deeltijdsen en voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd/duidelijk omschreven werk)

Industrie 

Paritair comitéUitbetalingToekenningsmodaliteitenBedrag
Pc 130.01Uitbetaling toegekend op 15 december, of op de kortst bij deze gelegen werkdagVerbonden met een arbeidsovereenkomst + prestaties geleverd gedurende heel het lopende dienstjaarWerkelijk weekloon x 173/40
Pc 130.02Uitbetaling in de loop van december. Alle gunstigere bepalingen blijven van toepassing. 
 • Minimumanciënniteit: 3 maanden
 • In dienst op 30/11

Bedrag op basis van werkelijk loon verdiend op 30 november of, in geval het zich voordoet, op het moment van vertrek:  

 • 156 uren (36u-week)
 • 151,67 uren (35u-week)
Pc 207
 • Bedienden: vóór 25/12
 • Handelsvertegenwoordigers: uiterlijk in januari

De bepalingen van de onderneming die gunstiger zijn, blijven behouden

 • Minimumanciënniteit: 6 maanden op 31/12
 • Verbonden met een arbeidsovereenkomst op moment van betaling
 • 100% van het basisloon van december
 • Handelsvertegenwoordigers: 100% van de maandwedde van december (vaste wedde + eventuele gemiddelde commissielonen) begrensd tot € 2.152,89
Pc 211Niet bepaald in de cao maar in het algemeen eind decemberPro rata van het aantal gepresteerde maanden tijdens het kalenderjaar13de of 14de maand naargelang de minimumbarema’s
Pc 220

Uitbetaling voor 25/12 van het lopende jaar voor bedienden in dienst op 1/12.

Niet van toepassing:  

 • op ondernemingen die een evenwaardig voordeel toekennen onder vorm van conventionele premie of gift
 • op ondernemingen die een bedrijfs-cao afsluiten; de toegekende voordelen samen genomen moeten wel ten minste gelijk zijn aan de voordelen voorzien in de cao
Minstens 1 maand in dienst in het bedrijf
 • Premie gelijk aan een maandloon
 • In geval van variabele bezoldiging: gemiddelde van de laatste 12 maanden
Pc 224

Uitbetaling in de maand december (tenzij anders bepaald op ondernemingsvlak)

Men kan premie ook omzetten in vrije dagen (mits individuele toestemming van de bediende). De modaliteiten moeten worden vastgelegd in een bedrijfs-cao ondertekend door alle vakorganisaties.

Gunstiger regelingen op niveau van ondernemingen alsmede de bestaande toekenningsvoorwaarden inzake betaaldatum, aanwezigheid, anciënniteit en gelijkstelling van afwezigheden blijven behouden

 • Minimumanciënniteit: onderbroken anciënniteit van min. 6 maanden (in periode van 12 maanden vanaf begin tewerkstelling)
 • Verbonden met arbeidsovereenkomst op ogenblik van uitbetaling
 • In dienst ten laatste op de 1ste dag van het werkjaar
Maandloon 

Financiën 

Paritair comitéUitbetalingReferentieperiodeBedrag
Pc 216
 • uiterlijk op 20 december.
 • uiterlijk de dag van het vertrek
KalenderjaarBrutoloon van de maand december
Pc 30731 decemberKalenderjaarHet maandloon op 31 december
Pc 309

Behoudens andere bepalingen overeengekomen op ondernemingsvlak:

 • Ofwel bij het indienen van de maatschappelijke rekeningen.
 • Ofwel in de maand december.
Wordt bepaald door de ondernemingVolledig maandloon
Pc 310Wordt bepaald door de ondernemingWordt bepaald door de onderneming
 • Vaste brutobezoldiging van de maand waarvoor de eindejaarspremie wordt uitbetaald.
 • Pro rata volgens de gepresteerde arbeidsdagen.
Pc 325Er bestaat geen sectorale verplichting tot toekenning van een eindejaarspremie  
Pc 341

Behoudens ander bepalingen overeengekomen op ondernemingsvlak:

 • ofwel bij het indienen van de maatschappelijke rekeningen.
 • ofwel in de maand december.
KalenderjaarVolledig maandloon